Algemene Beschouwing SGP-fractie (2010)

 In Nieuws

Wij hebben voor dit college gestemd en willen dat ook voor het programma kunnen doen. Voorzitter en dat laatste lukt nog niet.  Het was niet voor niets dat ik tijdens het RTG vroeg of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Moet ik er nog in investeren of is het bij voorbaat zinloos en had ik beter vanavond op mijn boot kunnen zitten en kunnen genieten van de rietranden van de Lek.

Mijn gesprekken met VVD, CDA en D66, na afloop, hebben mij echter moed gegeven. Uw  enthousiaste verhalen dat het allemaal veel dualer zal zijn, dat verbeteringen altijd mogelijk zijn etc deed de hoop opvlammen. Welaan collega’s toon straks dat dat ook zo is. En laat mij u niet behoeven weg te zetten als een regentenkliek die zich aan de rest van de raad niets gelegen laat liggen. Ik heb slechts 5 aanpassingen allen verwoord in een amendement.

Ik spits onze inbreng toe op 2 pijnpunten.   

1. Met dit  programma  verrommelt Houten (door een versobering op het onderhoud van de openbare ruimte met een bezuiniging van bijna 1 miljoen) , en 2 korten we de kwetsbaren en sponsoren we de weelde. Wat bedoel ik hiermee

Wij vragen geen extra (al dan niet inkomensafhankelijke) bijdrage van de bezoekers die vanuit een welvaartsperspectief een theater kunnen bezoeken en 20 euro neertellen om te lachen om Kasper van Kooten maar vragen wel een eigen bijdrage van mensen die een rolstoel dan wel zorg nodig hebben.

Ik kan, en ga het ook niet uitleggen dat, we mogelijk straks het theater met een kwart miljoen opplussen met een subsidie van 100.000 euro naar 3 tot 400.000 euro en van de aanvrager van de rolstoel een eigen bijdrage vragen . Het is uitermate wrang dat we nu tijdelijk al wel 160.000 euro extra subsidie geven en dat voor het gelijke bedrag weghalen bij degenen die onze hulp juist nodig hebben. Die keuze is niet de mijne. En beste vrienden en vriendinnen van Pvda Gr Links en CDA: Het kan vanuit uw sociale agenda toch ook uw keuze niet zijn?

Ik noem dit als voorbeeld. Daarmee zeg ik dus niet schrap nu die 160.000 euro van het theater maar. In dit kader hebben we wel een amendement gemaakt waarin we de zorg ontzien en de ombuiging willen opplussen bij kunst cultuur en sport.

De versobering van de openbare ruimte is slecht voor Houten.  Verrommeling leidt tot nog meer verrommeling. Het is het fundament voor goed gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen. Versobering nee, duurzamer en efficiënter dat wel. Wij hebben dat in een amendement vervat.

Voorzitter vraag mensen wat voor hen het belangrijkste is in hun woonomgeving dan is eensluidend het antwoord: veiligheid. Wij verbazen ons er over dat hier weinig op wordt geïnvesteerd. Gemiste kans. Mbt dit onderwerp hebben we wel een aanpassing voor ogen.

Zo valt het ons op dat er bij de Politiesurveillanten nogal eens vacatures zijn. En als er geen mensen zijn, zijn ze ook niet op straat te vinden. Om die reden wil onze fractie bezien of we een meer structurele bijdrage kunnen gaan leveren aan veiligheid en veiligheidsbeleving in Houten door te onderzoeken of we de huidige 2 vacatures niet opvullen maar bekijken of deze uitwisselbaar zijn qua kosten en niveau van veiligheidsbeleving met de inzet van mobiel cameratoezicht waarbij de beelden niet live behoeven te worden bekeken.

Met betrekking tot het al dan niet realiseren van nog meer windparken kreeg ik in het RTG niet die duidelijkheid die Houten na deze verkiezingen toekomt. De wethouder verwees naar het coalitieakkoord maar 1 dat kan niet want alleen het collegeprogramma zal voor de toekomst de leidraad zijn en 2 het coalitieakkoord bied nog te weinig perspectief. Als wel dat er staat dat de raad beslist of er nog meer windparken in Houten zullen worden toegelaten. Wij zien geen meerderheid in de raad om nog meer parken te realiseren dus lijkt het ons gewenst om daarvoor onze dure ambtelijke capaciteit niet meer in te zetten maar daar nu al duidelijk in te zijn. CDA, VVD, ITH en SGP hebben ondubbelzinnig uitgesproken dat meer windparken in Houten niet gewenst zijn. Laten we die duidelijkheid dan ook nu bieden. In de raad zoals uw college wil. Vooral ook voorzitter omdat we (al jaren) onze mond vol hebben (vooral tijdens verkiezingen) om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat waarbij onze voorzitter terecht stelde: Dat kan alleen als  je taken niet uitvoert of niet meer uitvoert. Terecht. Dit is er 1 van. Op nog meer windparken gaan we niet meer inzetten en spelen zo ambtelijke capaciteit vrij want voorzitter we weten allen wat het ons aan ambtelijke uren kost en heeft gekost om de drie windmolens hier te krijgen. Gigantisch. Amendement VVD ITH en SGP

Voorzitter om die reden, en de VVD vroeg er al terecht naar in het RTG, is het opstellen van een emancipatie nota voor ons geen prioriteit. Naast het feit dat dit iets is uit de jaren 70/80 kunnen we onze ambtelijk capaciteit met die gigantische bezuinigingsopgave  wel beter gebruiken.  Want als dit zo doorgaat komen we nooit aan onze besparing op het ambtelijk apparaat.

Ook daarvoor hebben we een amendement voorbereid.

Voorzitter wij hopen op een duale houding waarin collegepartijen tonen oprecht geïnteresseerd te zijn in opvattingen die in de raad leven en dat coalitiedwang met dit college voorgoed is verdwenen.

Tot slot voorzitter.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben een bijzonder uitslag opgeleverd. Een PVV die furore weet te maken maar ook blootlegt wat er in onze samenleving speelt.

 De christelijke partijen zitten onder de dertig zetels. En dat doet pijn ondanks de winst van onze partij qua stemmenaantal  Maar reden tot juichen is er niet met een uitspraak van de Hoge Raad die onze vereniging via de Staten Generaal spelregels wil opleggen die het wezenskenmerk raken van onze overtuiging. Of je het met die overtuiging nu eens bent of niet. Feit is dat je die niet meer mag hebben. En daarmee raak je het hart van onze partij, van je geloof, van je principe. Het kan niet dat wat ik belijd afleg als ik hier binnenkom. Dat zou schijnheilig zijn. En kan ook niet als je vanuit de door ons gekoesterde beginselen wil leven. Met zeer veel gebrek. Bij mij, bij ons als partij, bij ons als fractie. Zal ik hier over een paar jaar als mij de gezondheid wordt geschonken nog als SGP-er mogen spreken?  Hoe het zal aflopen? Wij weten het niet. Als mens kan ik er opstandig van worden, wil ik op de barricaden en vechten voor mijn overtuiging. Zondag bracht de dominee mij weer met beide benen op de grond. Nee Gijs met diezelfde overtuiging mag je ook op Hem vertrouwen.

‘t Is trouw al wat Hij ooit beval.

Het staat oprecht en waarheid pal,

als op onwrikbare steunpilaren.

Hij is het Die verlossing zond;

aan al Zijn volk Hij zal ’t Verbond:

met hen in eeuwigheid bewaren.

Psalm 111 vers 5

Dat Verbond en die Trouw mag rust en hoop geven. Hoe het ook zal lopen.

Ik wens u allen Gods Zegen toe.

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter