Amendement Buitenruimte

 In Amendementen
Voorstel: 2005-158

Onderwerp: Begroting 2006/Meerjarenperspectief 2007-2010

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 15 november 2005

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2005-158

– gezien het verslag en gehoord de besprekingen over dit onderwerp in de commissie Bestuur

Besluit:

Toe te voegen aan punt 2 van het voorstel:

er prioriteit gegeven dient te worden aan het plan uit het eerder vastgestelde beheersplan openbare ruimte (als onderdeel van de perspectiefnota) om de burgers meer invloed te geven op het beheer en onderhoud van de buitenruimte en hiervoor structureel 13.000 euro uit de vrije (financiële) ruimte te bestemmen.

Toelichting:
Zoals tijdens de behandeling van het Beheersplan Openbare Ruimte is geconstateerd willen burgers meer invloed op hun eigen leefomgeving. Hier kunnen dus alle Houtenaren profijt van hebben. Bovendien staat de directe leefomgeving in nauwe relatie met het welbevinden van mensen in hun buurt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 15 november 2005

De fractie van de S.G.P.
Gijs van Leeuwen

Begripsomschrijving:
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen:

Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
 
Wijze van indienen van een amendement:
elke (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. (art. 33, derde lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter