Amendement deregulering

 In Amendementen
Voorstel Nr.: 2011-034 gewijzigd
Onderwerp: Uitwerking thema deregulering en vaststelling Welstandsnota 2011
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 23 juni 2011

– gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders:

– gehoord de besprekingen in het RTG;

Overwegende dat:

  • de (gewijzigde) Welstandsnota 2011 (excessenregeling) uitgaat van een andere sturing op welstand die voldoende waarborg moet bieden voor behoud van kwaliteit van de bebouwde omgeving in Houten;
  • dit mogelijk moet worden door bij de (her)inrichting van een gebied (dus in de ontwerpfase) het gebruik van door de raad vastgestelde beeldkwaliteitplannen, verankerd in bestemmingsplannen, als toetsings-kader centraal te stellen;
  • dit toetsingskader nog niet voor alle gebieden in Houten (o.a. het Oude Dorp en de Meerpaal) gereed is en er dus jarenlang een overgangsfase ontstaat waardoor handhaving van de beeldkwaliteit in geding kan komen;
  • deze zorg, uitgesproken op de bewonersavond en door het burgerpanel, niet wordt weggenomen door een sturing via de excessenregeling omdat dit slechts repressief kan worden ingezet;
  • het daarom onwenselijk is reeds nu de welstandsnota 2004 voor alle gebieden in Houten in te trekken.       

 

Besluit voornoemd raadsbesluit als volgt te wijzigen:

ü  beslispunt 1: De Welstandsnota 2011 (Excessenregeling) vast te stellen en deze (gefaseerd) in werking te laten treden voor die gebieden in Houten waarvoor door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplannen zijn vastgesteld welke tevens zijn vertaald in herziene bestemmingsplannen alsmede voor die gebieden die uitontwikkeld zijn en waarvoor deze voorwaarde dus niet geldt,

ü  beslispunt 2: De Welstandnota 2004 (gefaseerd) in te trekken voor die gebieden in Houten die voldoen aan het gestelde in beslispunt 1,  

ü  Beslispunt 3: niet in te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen in de bij dit voorstel behorende nota.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 23 juni 2011

Ondertekening en naam indiener:

Peter den Boef

SGP               

Motivering: zie onder het kopje overwegingen

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter