Amendement Hondenpoep

 In Amendementen
Voorstel Nr.:2004-115
(agendapunt nr. / voorstel nr. op agenda raad)

Onderwerp: Voorjaarsnota/1e bestuursrapportage 2004

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 22 juni 2004

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders en
– gehoord de besprekingen

Besluit:
Voor nieuw beleid 2005 toe te voegen
– d) bestrijding overlast hondenpoep.

Toelichting:
Na brommeroverlast scoort de hondenpoepproblematiek zo ongeveer het hoogst op de irritatieladder van de Houtense inwoner. Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de onlangs gehouden discussiebijeenkomst m.b.t. dit onderwerp een deel van de vrij besteedbare middelen aanwenden om de overlast tegen te gaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 22 juni 2004.

 

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen
SGP

Begripsomschrijving:
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen:

Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
 
Wijze van indienen van een amendement:
elke (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. (art. 33, derde lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter