Amendement: Raadsvergoedingen

 In Amendementen
Voorstel Nr.: 2012-035
Onderwerp: Raadsvoorstel Ombuigingen deelprogramma politiek en bestuur
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 22 mei 2012

 

– gelezen het voorstel van burgemeester en griffier  2012-035:

– gehoord de besprekingen in het RTG;

 

Overwegende dat:

 

 • in het kader van de ombuigingen uitgebreid door de raad en het college is gesproken over de noodzaak tot het toepassen van kortingen op de vergoedingen voor bestuurders, zijnde wethouders, raadsleden en commissieleden;
 • hierbij nadrukkelijk een relatie is gelegd tussen kortingen die betrekking hebben de vergoedingen voor raads- en commissieleden en de onkostenvergoedingen voor wethouders;
 • de gemeente Houten toegroeit naar een regiegemeente waarbij volstaan kan worden met een compact ambtelijk apparaat;
 • het ambtelijk apparaat sowieso met minimaal 10% zal krimpen (circa 35 FTE) als gevolg van de ombuigingen en het wegvallen van taken,
 • de gemeente Houten ruim in haar jasje zit qua bestuur. Gemiddeld hebben gemeenten in Nederland met een vergelijkbaar inwonertal als Houten, formatief een halve wethouder minder.

 

Van mening zijnde dat:

 • het niet zo kan zijn dat door het wegvallen van taken en de inkrimping van personeel dit geen gevolgen heeft voor het bestuur
 • het college in november 2011 terecht een koppeling heeft gemaakt tussen de kortingen voor wethouders, raadsleden en commissieleden;
 • kortingspercentages dus voor alle bestuurders gelijk dienen te worden toegepast, hetgeen betekent dat bij de wethouders de korting ook dient te worden toegepast op hun vergoedingsbedragen en niet alleen op de onkostenvergoedingen;
 • dit bereikt kan worden door hun formatie met 20% te verkleinen, hetgeen gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet meer dan logisch is. Onze gemeente richt zich naar een regiefunctie met bovendien een  inkrimping van het ambtelijk apparaat door het wegvallen van taken;
 • het raadsbesluit zodanig dient te worden aangepast dat besluiten die worden genomen over de vergoedingen voor bestuurders worden toegepast op alle bestuurders in de gemeente;

 

Besluit:

De beslispunten 1, 2 en 3 te wijzigen als volgt:

 1. Vergoedingen voor raadsleden:

a)     In te stemmen met voorstel 2a, het verlagen van de vergoedingsbedragen en onkostenvergoedingen voor raadsleden met ingang van 1 januari 2013 met 20%;

 1. Verlagen van de onkostenvergoedingen voor wethouders:

(Vervallen)

 1. De formatieomvang van de wethouders te verlagen met 20% naar 80% per 1 juli 2013;

 

Toe te voegen punt 5:

 1. Vergoeding voor commissieleden: de vergoeding voor commissieleden te verlagen met 20% per 1 januari 2013.
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 22 mei 2012

Ondertekening en naam indiener:

 

 

Gijs van Leeuwen

SGP                

Toelichting:

 

De SGP is van mening dat, indien er wordt overgegaan tot het verlagen van vergoedingen, dit ook consequent moet worden gedaan. Dit betekent dat wethouders, raadsleden en commissieleden met een zelfde percentage worden gekort op hun vergoedingen. Rechtspositioneel betekent dit dat de raad lagere bedragen vaststelt in de verordening rechtspositie raads- en commissieleden en dat de formatieomvang van de wethouders door de raad op 80% wordt gesteld. Omdat de formatieomvang effect heeft op zowel de vergoedingen als de onkostenvergoedingen voor wethouders, wordt dit ook toegepast bij de raadsleden. Commissieleden kennen maar één soort vergoeding (presentiegeld) en daarom wordt bij hen alleen die vergoeding verlaagd.

 

Zodra de verordeningen zijn aangepast gelden de nieuwe bedragen. Omdat er wordt ingegrepen in de rechtspositie van zittende bestuurders kan het raadzaam zijn de wijzigingen met enige vertraging door te voeren zodat eenieder rekening kan houden met de gewijzigde vergoedingen. In dit amendement is gekozen voor de datum van 1 januari 2013.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter