Amendement: Raadswerkgroep ombuigingen

 In Amendementen
 

Raadsvoorstelnummer: 2011- 063

 

Amendementnummer:

(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

Registratienummer:

(in te vullen door raadsgriffie)

Onderwerp: Raadswerkgroep ombuigingen

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 20 december 2011:

 

–     gelezen het voorstel 2011-063 van burgemeester en wethouders;

–       gehoord de besprekingen tijdens het rondetafelgesprek op 6 december 2011;

 

overwegende dat:

–       college en raad uitgangspunten hebben geformuleerd op basis waarvan omgebogen dient te worden, zodat het huishoudboekje op orde wordt gebracht (pag 5 van het boekje “Tweede fase ombuigingen”);

–       mogelijkheden bestaan om de gemeente als overheidsinstelling verder om te vormen en te komen tot kostenreducties;

–       er bij deze omvorming sprake dient te zijn van een visie op langere termijn m.b.t. haar kerntaken

–       de raad haar verantwoordelijkheid moet nemen om belastingverhogingen te vermijden;

–       de raad mede aan zet is door enerzijds de ombuigingstaakstelling eerste en twee fase te monitoren en daarnaast samen met het college te brainstormen over aanvullende mogelijkheden voor ombuigingen;

–       een raadswerkgroep daartoe een geëigend instrument is;

 

Besluit:

 

      Artikel 2 als volgt te wijzigen:

 

  • In te stemmen met de groene ombuigingsvoorstellen op de gemeentelijke uitgaven en inkomsten voor 2012 met uitzondering van de inkomsten die worden gegenereerd uit de belastingverhoging op de OZB.
  • De 1,1 miljoen euro tijdelijk uit de beklemde reserves te onttrekken.

 

     Artikel 3, 4, 5 en 6 aanvangen met: “Met inachtneming van punt2 inte stemmen met… enz”

 

Aan het voorgestelde besluit artikellid 7 toe te voegen luidende:

 

  1. Een raadswerkgroep in te stellen met als taken:

 

  1. het monitoren van de ombuigingen eerste en tweede fase en eventuele toekomstige fases;
  2. het voeren van een kerntakendiscussie i.s.m. het college, ambtenaren, burgers en specialisten om op basis van de uitkomsten van deze discussie te komen tot extra ombuigingen en het transformeren van Houten naar een slagvaardige gemeente.
  3. het advies van de werkgroep wordt gebruikt door het college bij het opstellen van de Perspectiefnota.

 

 

 

Toelichting:

 

Het college heeft zowel in de eerste als in de tweede fase voorstellen gedaan voor ombuigingen. De SGP kan niet instemmen met de verhoging van de OZB. De SGP is van mening dat een “greep in de portemonnee van de burger” op korte termijn niet gewenst is mede gelet op het economische en financiële klimaat in ons land in het algemeen en die van Houten in het bijzonder.

Dat de bestemde reserve nu een geëigend middel is om het financiële gat te dichten. Dat een werkgroep het proces van nadere ombuigingen als uitvloeisel van een kerntakendiscussie kan monitoren en begeleiden om tot de gewenste kostenreductie te komen die even groot is als de tijdelijke onttrekking uit de beklemde reserve.

Het is nu aan de raad om op actieve wijze samen met het college verder te kijken door het instellen van een raadswerkgroep.

 

Werkwijze raadswerkgroep.

Alle fracties vaardigen één vertegenwoordiger af in de raadswerkgroep.

De raadswerkgroep monitort de implementatie van de ombuigingen, waarbij het college de werkgroep actief informeert en de raadswerkgroep aanvullende vragen kan stellen.

Daarnaast organiseert de raadswerkgroep enkele brainstormsessies met het college, ambtenaren, burgers en specialisten over verschillende beleidsterreinen waarbij de vraag centraal staat: welke kerntaken dichten wij ons gemeente toe (waar werken we samen, wat besteden we uit, wat laten we over aan de markt) en welke ombuigingen kunnen naast de huidige nog meer gerealiseerd worden.  Het college ontvangt van de werkgroep een advies op basis van de bevindingen. Dit advies wordt voor 1 april 2012 aan het college en de raad aangeleverd, zodat het college dit advies mee kan nemen bij het opstellen van de perspectiefnota en de raad het kan gebruiken bij de behandeling van de perspectiefnota. De werkgroep blijft ook na 1 april 2012 de implementatie van ombuigingen monitoren, zowel de eerste als de tweede fase, als de eventuele toekomstige fases.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 20 december 2011.

Ondertekening en naam indiener(s):

 

 

 

G. van Leeuwen

SGP

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter