Beantwoording van de vragen over het onderhoud van de buitenruimte

 In Schriftelijke vragen

Download: Beantwoording vragen onderhoud buitenruimte (PDF)

Datum
17 september 2007

Uw brief van
16 juli 2007

Onderwerp
Onderhoud van de buitenruimte (stoepen)

Geachte heer Van Leeuwen,

Op 16 juli 2007 ontvingen wij uw schriftelijke vragen betreffende het onderhoud van de buiten-ruimte (stoepen). Vanwege de vakantie hebben wij u gemeld dat de beantwoording van de vra-gen in week 37 van 2007 plaats zal vinden.

Algemeen beleid
Vooruitlopend op de beantwoording van uw vragen willen wij graag ingaan op het beleid dat voor ons de basis is voor het uitvoeren van het onkruidborstelen.
In het algemeen voeren wij het verwijderen van onkruid op verharding op een sobere en doel-matige manier uit, waarbij de openbare ruimte in ieder geval veilig moet zijn. Onkruid wordt verwijderd van verharding op met name de hoofdpaden (doorgaande routes). Dit gebeurt dan met een borstelmachine die het onkruid losmaakt van de verharding waarna een veeg-zuigwagen het losse vuil opzuigt en afvoert. Dit gebeurt tweemaal per jaar.
Hiernaast wordt het onkruid ook verwijderd met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen (eveneens tweemal per jaar). Deze methode wordt beperkt toegepast omdat hiervoor wettelijke beperkingen gelden. Daarbij wordt het alleen op dié locaties ingezet waar het niet mogelijk is te borstelen en die druk worden bezocht.
Omdat het verwijderen van het onkruid tweemaal per jaar wordt uitgevoerd, wisselt het beeld door het jaar heen wat betreft de aanwezigheid van onkruid op verharding en zal er vlak voordat een wijk onder handen wordt genomen, meer onkruid staan. Daarnaast maken wij niet de volle-dige oppervlakte van de verharding schoon. Op achterpaden van woningen bestrijden wij bij-voorbeeld geen onkruid. Desgevraagd melden wij inwoners dat de gemeente verwacht dat deze paden door bewoners zelf naar behoefte onkruidvrij worden gehouden.
Ook het weer heeft invloed op het voorkomen van onkruid op verharding. Bijvoorbeeld bij re-genachtig weer groeit het onkruid sneller. Dit is dit voorjaar nadrukkelijk het geval geweest.
Concluderend zijn wij van mening dat het beeld zoals dat in Houten gedurende het gehele jaar te zien is, voldoet aan het criterium sober en doelmatig. Dat betekent dat het kwaliteitsbeeld niet hoog, maar acceptabel is.

Voorts blijven wij alert op nieuwe ontwikkelingen. Mede in het kader van het aanbestedingenbe-leid en de ontwikkelingen in het kader van het BOR zullen wij voor de komende jaren onderzoe-ken welke nieuwe mogelijkheden er zijn om hieraan invulling te geven.
Een voorbeeld is de WAVE-methode waarbij onkruid van verharding met nagenoeg kokend water wordt verwijderd.
Aannemers die volgens deze methode werken bieden daarbij de mogelijkheid een beeldkwali-teit af te spreken. Maar voordat deze methode is beoordeeld op de toepasbaarheid voor Houten is het noodzakelijk dat dit goed wordt onderzocht.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

1. Komt u op basis van het aangeleverde fotomateriaal tot de conclusie dat dit sober en doelmatig onderhoud is?

Onder het kopje Algemeen beleid is aangegeven hoe het onderhoud in Houten wat betreft het verwijderen van onkruid op verharding wordt verricht. Wij zijn van mening dat het algemene onderhoudsniveau in dit kader in Houten sober en doelmatig is.

2. Wat verstaat u onder een sober en doelmatig onderhoudsniveau?

Onder het kopje Algemeen beleid is aangegeven hoe het onderhoud in Houten wat betreft het verwijderen van onkruid op verharding wordt verricht.

3. Hoe vaak worden stoepen onkruidvrij gemaakt?

De doorgaande stoepen 2 maal per jaar.

4. Bent u van mening dat het onderhoudsniveau, zoals u dat in het beeldmateriaal aan-treft, echt niet kan?

De situaties zoals die door u zijn aangeleverd komen inderdaad voor als gevolg van het be-leid. Wij zijn echter niet van mening dat de door u geleverde foto’s een algemeen beeld ge-ven van de aanwezigheid van onkruid in de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat de openbare ruimte er in het algemeen voldoende netjes uitziet. Vanwege de wijze van onder-houd (tweemaal per jaar een schoonmaakronde voor onkruidbestrijding) kunnen daar pie-ken en dalen in zitten.

5. Hoe wilt u met een dergelijk onderhoudsniveau een goed voorbeeld zijn voor de in-woners?

Wij zijn van mening dat de openbare ruimte in het algemeen voldoende wordt onderhouden. Wij zijn voortdurend met bewoners in contact hierover. Naar aanleiding hiervan kunnen wij het onderhoud afstemmen op de wensen van de bewoners waarbij rekening wordt gehou-den met de financiële kaders die hiervoor van toepassing zijn.

6. Kunt u ons criteria aanreiken op basis waarvan wij het college kunnen afrekenen c.q. uitvoering kunnen geven aan onze controlerende taak m.b.t. het onderhoudsniveau?

Wij hebben nog geen beeldkwaliteit afgesproken voor onkruid in de openbare ruimte, maar uitsluitend de afspraak dat de hoofdpaden (de paden waar veel mensen komen, doorgaan-de stoepen, paden en pleinen) twee maal per jaar onkruidvrij worden gemaakt.

7. Bent u van zins in actie te komen n.a.v. de geleverde informatie? Ergo: wat gaat u doen?

Op korte termijn zullen wij geen actie ondernemen. De consequenties van sober en doel-matig onderhoud hebben in onze ogen als consequentie dat onkruid kan voorkomen en in uiterste gevallen, op bepaalde momenten, kan leiden tot de door u geleverde beelden.
Wij zullen in 2008 inzetten op de proef met de WAVE-methode en uiteraard ook gespitst blijven op andere ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het beter onkruidvrij houden van de openbare ruimte met de beschikbare middelen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer G. Wicherson. Zijn directe tele-foonnummer is 030 – 63 92 808.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter