Bijdrage SGP begroting 2016

 In Nieuws

De SGP staat achter de inzet om te komen tot een sluitende begroting in 2018. Daarvoor is echter eerst miljoenen aan spaargeld ingezet. Ook zie we nog de nodige financiële risico’s. Bijvoorbeeld op het terrein van WIL en de opvang en integratie van vluchtelingen. Maar ook het beheer van de openbare ruimte schiet te kort. Kortom nog geen reden tot juichen, maar alle reden tot proactief en adequaat handelen.

 

De ontwikkelingen van de vluchtelingenstroom naar onder andere Nederland zijn zo snel gegaan dat de begroting met het opdrogen van de inkt alweer ingehaald was door de actualiteit. De agenda zal in 2016 gedomineerd worden door het vluchtelingenvraagstuk. Dat bedoel ik niet op voorhand negatief, de SGP wil dat de overheid een ruim hart heeft voor mensen in nood. Maar daar is nog niet alles mee gezegd, de uitdagingen die meekomen zijn groot, voor korte, maar zeker ook de langere termijn.

 

Juist omdat het landelijke integratiebeleid bijna geheel is ontmanteld, ligt de uitdaging bij het lokaal bestuur om statushouders een reëel perspectief op integratie te bieden. De SGP wil dat vluchtelingen actief wegwijs worden gemaakt in de Houtense samenleving.

 

De aanhoudende klachten over tekortschietend beheer van de openbare ruimte zijn inmiddels onderbouwd met een onderzoek. Dat bevestigt wat we eigenlijk al wisten: we voldoen ook in 2015 nog steeds niet aan onze eigen standaarden. Er gaat vanaf 2016 100.000 euro extra per jaar naar het beheer van de openbare ruimte om de beeldkwaliteit daarmee op het afgesproken peil te brengen. Dit bedrag wordt echter nergens goed onderbouwd met een financieel plaatje. We weten nu heel precies waar het schort, dus nu doorpakken en goedmaken. De tweede helft van 2016 is wel erg laat voor het starten met uitwerken van mogelijke scenario’s. Als in de lente van 2016 blijkt dat de nieuwe methodes niet voldoende werken, wat gaat het college dan doen? Niet wachten tot het najaar, zegt de SGP. Om te voorkomen dat we over een jaar weer hier weer hetzelfde gesprek voren, vraag ik het college hierbij om ons periodiek over de voortgang van de resultaten om tot een goed onderhoudsniveau te komen te informeren, en dat u direct aan de bel trekt als blijkt dat we opnieuw niet aan de standaarden gaan voldoen. Goed beheer van de openbare ruimte is ons teveel waard om over te laten aan mogelijke uitkomsten en eventuele scenario’s.

 

Vanaf volgend jaar worden bezuinigingen in het sociaal domein echt voelbaar, als het overgangsrecht van mensen afloopt. Het lokale zorgbudget wordt door de landelijke overheid verder afgebouwd, waardoor de effecten helaas bij de inwoner of de lokale gemeente terecht komen. De SGP wil transformatie mét behoud van kwaliteit. Graag horen wij van het college of de gemeente voldoende in staat is bij deze budgetdalingen kwaliteit te leveren én een transformatie-agenda door te voeren? En zijn inwoners van Houten volgens hem voldoende op de hoogte van de impact volgend jaar?

 

We willen dat het college er alles aan doet om eenzaamheid naar beneden te brengen. Het aantal 65+-ers dat zich weleens eenzaam voelt, stijgt volgens de raming in de begroting van 56% in 2014 naar 63% in 2016. Hoewel gewoon direct menselijk contact het mooiste blijft, kan techniek een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid. Het creëren van bewustwording bij ouderen over de inzet van techniek is hier echter cruciaal, hoe gaat het college dat doen?

 

In het kader van bestrijding van de eenzaamheid missen wij in de begroting ook nog een paragraaf over ouderenvervoer. 17 november wordt hierover een bijeenkomst georganiseerd met alle stakeholders. De SGP heeft hiertoe aangedrongen en we zij er dan ook erg blij mee. Wij verwachten dat het college er in slaagt in januari een alternatief op tafel te kunnen leggen voor de huidige regeling met de golfkarren.

 

Scholen zijn niet meer verplicht een maatschappelijke stage te organiseren, en krijgen daar geen geld meer voor. De gemeenteraad heeft in 2014 raadsbreed uitgesproken grote waarde te hechten aan de maatschappelijke stage en de wethouder heeft met scholen gesproken met als inzet om de stage in stand te houden. We zien dat scholen hier inmiddels verschillend invulling aan geven, en de SGP vindt ook dat het aan scholen is om hier zelf keuzes in te maken. Toch wil het college terecht stimuleren dat maatschappelijke stages georganiseerd worden. Daar is echter geen doelstelling aan verbonden. Wat is de ambitie? Tijdens het rondetafelgesprek werd dat niet duidelijk, hoe wil het college volgend jaar concreet invulling geven aan zijn stimulerende rol naar scholen ten aanzien van de maatschappelijke stage?

 

In het burgerpanel hebben Houtenaren en specifiek ook gebruikers van de bibliotheek hun mening kunnen geven over de toekomst van de bibliotheek. Daaruit blijken een aantal zaken: Vertrouwde functies van de bibliotheek worden meest belangrijk gevonden, er is behoefte aan meer digitale diensten, en driekwart van de Houtenaren vindt dat er ook in de toekomst een fysieke bibliotheek moet zijn. De SGP was geen voorstander van het zonder visie korten op de bibliotheek, toch heeft de raad dat besloten. In 2017 moet er structureel 300.000 euro zijn bezuinigd. Voor de SGP is het van cruciaal belang dat er aantoonbaar met de wensen van inwoners en gebruikers van de bieb, zoals zichtbaar in de uitslagen van het burgerpanel, rekening wordt gehouden bij de ontwikkeling van het nieuwe concept. Kan het college dit toezeggen? Wij vinden dit voorwaardelijk voor het vervolgtraject van verdere bezuinigingen.

 

Met het extra beroep op de beklemde reserve in het kader van Kasteel Heemstede wordt afgeweken van de door de raad vastgestelde kaders en spelregels voor het aanspreken van de beklemde reserve en het daarbij vrijgegeven bedrag van 10 miljoen euro. Er wordt zonder verder argumentatie 2 miljoen extra onttrokken aan de beklemde reserves. Wat is dan nog de waarde van de afgesproken spelregels voor inzet van beklemde reserves? We vragen het college daarom uitleg te geven over haar voorstel waarin zij afwijkt van de huidige spelregels zoals vastgelegd door de Raad en waarom er niet voor gekozen wordt om deze voorziening binnen het reeds beschikbaar gestelde deel van de beklemde reserve te laten vallen. Als die uitleg ons niet overtuigt stemmen wij tegen dit beslispunt.

 

Ik bedank de portefeuillehouder dat hij bij het rondetafelgesprek een toezegging aan de SGP deed om niet alleen bij vervanging van de brug bij de Brink in Schalkwijk, maar ook bij de Strijpbrug in Tull en ’t Waal tegemoet te komen aan wensen van inwoners om tot een karakteristiek ontwerp te komen.

 

Hiermee kom ik tot een einde van de bijdrage van de SGP over de begroting van 2016. Wij danken de ambtelijke ondersteuning voor het vele werk wat is gaan zitten in het opstellen van de begroting, en wensen het college Gods zegen toe bij de uitvoering in 2016.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter