Inbreng SGP inzake Begroting tijdens raadsvergadering 8 november jl.

 In Nieuws

Voorzitter, collega’s, aanwezigen,

 

We bereiden ons voor op het jaar 2017. Het zijn niet de geringste uitdagingen waar wij voor staan. Ook vorig jaar noemde de SGP de transities in de zorg, en goede opvang en integratie van statushouders. En die noemen wij nog steeds.

 

Financieel gaat het steeds beter, daar zijn we blij mee. Natuurlijk, we zijn er nog niet. En ook zou de SGP zou soms liever andere keuzes maken. Daar doen we vanavond ook een constructief voorstel voor, daar kom ik straks op terug.

 

Lastenverlichting!

Voorzitter, de begroting voor 2017 is de begroting waarin de vorig jaar afgesproken lastenverlichting zichtbaar wordt. De rioolheffing gaat met maar liefst 11% omlaag! De SGP dankt het college voor het doorvoeren van deze door ons geïnitieerde wens van de raad. Wethouder, kan ik er vanuit gaan dat deze daling met enig enthousiasme aan burgers zal worden gecommuniceerd? J Wat financien betreft vinden wij verder dat de bijgewerkte criteria om geld te onttrekken aan de beklemde reserves te ruim zijn. De beklemde reserve zou een reserve moeten zijn die slechts zeer spaarzaam wordt aangesproken. Waarbij het criterium 1.e. op pagina 95 eigenlijk een carte blanche is om van alles weg te zetten op de beklemde reserve. Ook de ondergrens van 20% van het begrotingstotaal vinden wij op onduidelijke gronden gekozen, en voelt voor ons teveel als een streven. Wij zijn voornemens tegen deze elementen te stemmen.

 

Onderhoud openbare ruimte

Al jaren vragen we aandacht voor onderhoud van de openbare ruimte. Het duurde even, maar ons viel op dat er inderdaad intensiever gewerkt lijkt te zijn aan het groenonderhoud in 2016. Maar voldeden we daarmee aan ons onderhoudsniveau in de zomer? Wij twijfelen daaraan, en zijn benieuwd naar de rapportage die dat uit moet wijzen. We begrijpen dat die al af is, of bijna af, kunnen we ervan uit gaan dat deze snel onze kant op komt? Pijnlijk is het de aanbestedingsfout van 165.000 euro, en ook de taakstelling van 45.000 euro die niet gerealiseerd kon worden omdat bleek dat juridisch nog samen niet met Wijk bij Duurstede mocht worden aanbesteed. Dit had toch van te voren duidelijk kunnen en moeten zijn. Hoe kan de wethouder dit aan inwoners van Houten uitleggen? En waar betaalt hij dit eigenlijk van?

 

Ombudsfunctie sociaal domein

Houten is goed op weg in het sociale domein. De beleidsrichting is goed en er zijn veel tevreden cliënten. Wij complimenteren het college hiervoor, maar plaatsen daarnaast ook kritische noten. De SGP vraagt de wethouder nu echt werk te maken van de ombudsfunctie sociaal domein. Wij begrijpen dat dit gepland staat in januari 2017. In het belang van de cliënten is haast geboden. Als voorbeelden noem ik kort drie casussen. Een gezin met een ernstig ziek kind moest erg lang wachten om te horen dat er geen geld was voor een aanbouw om het kind thuis te verzorgen, een lichamelijk beperkte dame moet lange tijd knokken om voor elkaar te krijgen dat de huishoudelijke hulp haar koelkast schoonmaakt, en een mevrouw is net te laat met aanvraag van leerlingenvervoer, omdat ze erg laat te kreeg dat haar zoon naar het speciaal onderwijs mag. Dat is alsnog geregeld, maar de bejegening kon beter. Vandaar, een ombudsfunctie is gewenst, hoe eerder hoe beter..

 

Twee keer geld over in sociaal domein, twee oplossingen

Voorzitter, er is nog een punt waar de SGP zeer kritisch over is. Er blijft op twee punten teveel geld over in het sociale domein. Allereerst wordt er een overschot verwacht op de regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten. Dat zijn precies de zorgkosten waar de SGP geen overschotten op zou willen zien. Onze oproep is om dit geld in beheer te geven aan het sociaal team, om maatwerk te kunnen leveren. Een andere optie is om de grens om in aanmerking te komen voor de regeling voor chronisch zieken op te rekken naar 130% van het sociaal minimum, zoals eerder ook al voorgesteld bij introductie van de regeling. Wij hebben altijd gezegd dat dit betaalbaar is en dat blijkt nu weer. Graag de reactie van de wethouder hierop.

 

Het tweede overschot vinden wij ook niet uit te leggen. Er blijft 943.000 euro over op WMO. Bijna 1 miljoen euro. Weer! Burgers begrijpen dat de zorg geld kost en een eigen bijdrage nodig is. Maar als je gekort wordt op uren zorg, een eigen bijdrage moet betalen en de gemeente houdt flink geld over dan kunnen wij dat als SGP niet uitleggen. Graag ook hierop de reactie van de wethouder.

 

Vierde kliko

Wat betreft duurzaamheid maak ik twee opmerkingen. Wij waarderen het dat de wethouder duidelijk heeft aangegeven dat de vierde kliko níet verplicht wordt. Gek genoeg staat er in de begroting: “De vierde kliko wordt ingevoerd bij alle grondgebonden woningen in Houten.” Hoe zit dat, vraag ik de wethouder? Wij weten dat verder uitwerking nog volgt, maar vinden ook dat goed bezien moet worden of het minder ophalen van andere containers als compromis wel verstandig is.

 

Afronding evaluatie windpark Houten

Voorzitter, het herstel van vertrouwen tussen wethouder en omwonenden duurde veel langer dan was afgesproken met de raad. U weet dat de SGP erg kritisch was en is. Dat gezegd hebbend willen wij wel een compliment maken voor wethouder, Eneco en omwonenden zoals zij er toch in geslaagd zijn elkaar te vinden en een goede gesprekspartner voor elkaar te vormen. Maar terug naar de begroting, daar staat dat onder voorbehoud van de evaluatie van het windpark besluitvorming over een tweede windpark wordt voorbereid. Bij het rondetafelgesprek heb ik de wethouder gevraagd wanneer hij de evaluatie van het windpark dan als afgerond beschouwd. Hij gaf aan: als betrokken partijen (gemeente, Eneco en vertegenwoordiging van omwonenden), het eens zijn over de oplossingen. Toch vindt de SGP de evaluatie daarmee nog niet goed afgerond. Want wat als de oplossingen de problemen in de praktijk niet weg blijken te nemen? Bij motie willen wij daarom aan de raad vragen uit te spreken dat de evaluatie pas is afgerond als betrokken partijen (gemeente, Eneco en omwonenden) het eens zijn over het succesvolle effect van de gekozen oplossingen. Ik dien de motie hierbij in.

 

Heropening buitenzwembad De Wetering

Bijna 1200 Houtenaren gaven recent aan: mag het buitenzwembad weer open? De SGP heeft deze oproep serieus onderzocht, met alle betrokken partijen gesproken, en komt tot de conclusie dat we een constructief en haalbaar voorstel kunnen doen dat erop ziet dat er in de zomer van 2017 weer gezwommen kan worden in het grote buitenbad van De Wetering. Inmiddels hebben alle oppositiepartijen zich achter het voorstel geschaard, en ik hoop dat ook de coalitiepartijen dat doen. Ik wil zo een amendement indienen dat regelt dat er volgend jaar 60.000 euro wordt geïnvesteerd in het zwem-klaar maken van het buitenzwembad, en vervolgens na 2017 ook geopend blijft. Ja, ik weet dat er met een nieuwe exploitant nog 200.000 euro bezuinigd moet worden. Maar het buitenzwembad is, met een mooi woord, conserverend afgesloten. Het ligt dus klaar om weer in gebruik genomen te worden, sowieso is het een onderwerp van gesprek met een nieuwe exploitant. Financieel gaat het inmiddels een stuk beter, en kan deze keuze ook verantwoord gemaakt worden. Een belangrijke voorziening voor jongeren, gewaardeerd door heel veel Houtenaren, draagt bij aan gezond bewegen, een veilige, schone zwemplek met goed toezicht, gemeenteraad van Houten: ik verzoek uw steun voor heropening van het buitenzwembad. Daartoe dien ik namens de voltallige oppositie dit amendement in.

 

Drang en dwang zondagsopenstelling

Voorzitter, tot slot wil ik kort nog een heel belangrijke kwestie noemen. Winkeliers, in ons Houten, worden gedwongen om op koopzondagen open te gaan. Terwijl wij als raad gezegd hebben dat we dat niet willen. Daar valt nog veel over te zeggen, we hebben de antwoorden van het college op onze vragen gelezen, en als SGP gaan we in beraad over het vervolg. Nu dus wat ons betreft niet de plek om de discussie al te voeren. Maar het moet me van het hart dat wij hier erg door geraakt zijn. Laten we met elkaar gaan staan voor de belangen van ondernemers die om wat voor reden dan ook niet op zondag open willen zijn. Keuzevrijheid betekent ook de vrijheid om te kiezen om niet open te gaan.

 

We danken tot slot iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van de begroting. 2017 is het laatste volledige jaar waarin dit college in functie is. Wij willen hen daar alle sterkte en Gods rijke zegen bij wensen.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP-Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter