Inbreng SGP Perspectiefnota raadsvergadering 5 juli 2016

 In Nieuws

Voorzitter, college, raad, toehoorders,

 

Wat zal de toekomst van 2017 brengen? Nog niet lang geleden heb ik in nabije familiekring ervaren dat we dat simpelweg van te voren niet weten. Aan het begin van de dag weten we niet hoe die zal eindigen, laat staan hoe een volgend jaar eruit ziet. En zoveel anderen ook niet. Een oud lied parafraserend kan ik dan zeggen, als de hand van de Heere God ons leidt, mogen we met gesloten ogen het onbekende land moedig tegemoet treden.

 

Dat als inleiding gezegd hebbend, noem het een grondbesef, kunnen we ook heel nuchter kijken naar wat we verwachten, en welke keuzes we willen maken. Eén van die kerntaken van de gemeente is het goed onderhouden van onze buitenruimte, dat maakt Houten immers aantrekkelijk. Daar houden we de kritische vinger aan de pols zoals u van ons gewend bent. De groensituatie van de afgelopen tijd gaf daar alle aanleiding toe. Dat moet uw en onze prioriteit blijven houden. Wij vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat er een aanbestedingsfout van meer dan 1,5e ton is gemaakt!

 

Het college zegt dat het goed op koers ligt qua uitvoering van plannen. Deels delen wij dat. Er gaat heel veel goed. Daarvoor een welgemeend compliment naar ieder die zich daarvoor inzet.

 

Gezonde financiële basis voor Houten en onze inwoners

We delen nog altijd de vier principes die u heeft: duurzame kwaliteit, sociale kracht, vernieuwend bestuur en een gezonde financiële basis. Om met dat laatste te beginnen merk ik hier op dat waar het college zegt dat er geen ruimte is voor lastenverlaging, er tóch een lastenverlaging in de perspectiefnota verwerkt zit. Bescheiden, maar toch, Houtense inwoners betalen volgend jaar iets minder rioolheffing. Dank aan het college voor het uitvoeren van onze motie, gesteund door de raad. In dat kader, wethouder Van Liere gaf eerder in de krant aan dat de proef met betere afvalscheiding mogelijk zal leiden tot verlaging van de afvalstoffenheffing. Als die proef positief uitpakt, per wanneer kunnen we dan een verlaging van de afvalstoffenheffing verwachten?

 

Sociaal domein

Een gezonde financiële basis en sociale kracht raken elkaar rond het sociaal domein. U weet wel, dat domein waar binnen de hekken een miljoenenoverschot is ontstaan. Het technische tabelletje in de perspectiefnota vroeg nog wel wat uitleg, er ontstaan structurele voordelen die voornamelijk binnen het sociale domein ingezet blijven worden. We begrepen dat de miljoenen die in 2015 overbleven deels ingezet gaan worden voor de verbinding tussen werk, participatie en zorg. We begrijpen die keuze. Daarnaast willen wij graag dat voor een deel van die miljoenen een sociaal investeringsfonds wordt ingericht waarmee participatie-initiatieven gestimuleerd kunnen worden. Hiervoor dienen we een motie in.

 

De transitie is goed verlopen, maar zijn wij er nu? Wij vroegen reflectie van een aantal Houtenaren. Als eerst geven mensen aan dat je mondig moet zijn om in aanmerking te komen voor zorg. Terecht of onterecht, mensen ervaren het zo. Een klacht over huishoudelijke ondersteuning indienen bij je thuiszorgorganisatie is een ware beproeving. De SGP vindt het onwenselijk dat er mensen zijn die de discussie met de thuiszorginstellingen aan moeten gaan over het schoonmaken van de koelkast. Niet mondige mensen haken dan af. Dat kan niet zo zijn. De SGP pleit daarom voor het zo snel mogelijk realiseren van een (regionale) ombudsfunctie. Graag reactie van de wethouder. Ook in de de bejegening van mensen met een zorgvraag kan het soms beter. Ga naast mensen staan, en kijk naar wat er wél kan.

 

Meer aandacht voor vrijwilligers

De druk op vrijwilligers neemt toe. We moeten met elkaar meer werken, maar ook meer zorgen, langer thuis blijven wonen, méér statushouders ondersteunen, en ga zo maar door. Zelfs de bieb draait tegenwoordig voornamelijk op vrijwilligers. Zet vrijwilligers niet in om bezuinigingen op te vangen, en monitor intussen of alles niet teveel wordt. En denk eens aan alle eenzaamheid onder ouderen, zijn we er ook voor hen? Maak een visie en werk aan een oplossing voor goed ouderenvervoer college, goede ouderenmobiliteit gaat verder dan een golfkar. Daarnaast vraag ik de portefeuillehouder of domotica- en hulpmiddelenexpertise meer kan worden verankerd in het sociaal team. Goed voor cliënten en goed voor lagere kosten. Wat ouderen verder betreft: we danken het college voor het voornemen om bouwen voor ouderen grote prioriteit te geven, zoals vorig jaar bij amendement in deze raad is afgesproken. Dat geldt net zo voor jongeren, het is bepaald niet eenvoudig om een plekje in Houten te bemachtigen. In dat kader wachten we met belangstelling op de antwoorden op de vervolgvragen over koopgarantwoningen, samen met het CDA gesteld.

 

Aandacht voor het buitengebied

Aan het begin van mijn betoog gaf ik een compliment over dat wat goed gaat. Tegelijkertijd zien wij ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld over het buitengebied. Hoelang wordt er al niet gepraat over nieuwe recreatieve ontwikkelingen? Zorg dat de keuzes die worden gemaakt ook écht draagvlak hebben onder de inwoners. Wij missen de promotie van het buitengebied en het Eiland van Schalkwijk in de paragraaf bij citymarketing, waar wel wordt ingezet op notabene topsport. Bij amendement willen wij het buitengebied toevoegen als profileringspunt. Daar liggen vele mooie profileermogelijkheden, local-to-local, landwinkels, kersenfestivals, mooie fietsroutes, enzovoorts.

 

Als het gaat om economische aantrekkelijkheid en profileren als vestigingsplaats voor bedrijven, is er op één punt iets vreemds aan de hand. Voor een klein bedrijf op bijvoorbeeld De Meerpaal is het haast onbetaalbaar om snel internet te betalen. Om u een beeld te geven, de enige optie daar voor snel internet is glasvezel, aanleg kost 2400 euro, en voor enige snelheid al meer dan 300 euro per maand! Zit je met je bedrijf binnen de rondweg op een bedrijventerrein? Of niet op een bedrijventerrein? Dan is er sneller en goedkoper internet beschikbaar. Dat zou toch niet moeten kunnen, en is al helemaal geen uithangbord voor bedrijven die overwegen zich in Houten te vestigen. Daarom een motie die het college vraagt een en ander eens goed op een rijtje te zetten, en zich in te spannen om de uitgangspositie voor bedrijven als het gaat om snel internet te verbeteren.

 

De SGP is overigens blij dat er in overleg met bewoners gewerkt is en wordt aan oplossingen om tot verbetering van het fietspad op de Beusichemseweg in ’t Goy te komen.

 

Pas op de plaats voor tweede windpark

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen van omwonenden van de windmolens, en gewerkt aan oplossingen waar alle partijen achter staan. Af en toe komt daar iets van naar buiten, maar voornamelijk treffen we mediastilte aan. We zouden pas beslissen over een tweede windpark als de uitgebreide evaluatie van het eerste windpark is afgerond. Nu lezen we in de perspectiefnota dat er alvast een ton wordt ingezet voor procesbegeleiding van het tweede windpark. Dat vinden we niet de goede volgorde. Eérst het traject rond windpark 1 afronden, dán pas beslissen over een eventueel tweede windpark. De SGP dient daarom een amendement in die regelt dat er nog géén geld wordt gereserveerd voor wat dan ook rond een tweede windpark, voordat de evaluatie van het eerste windpark volledig is afgerond.

 

Tot slot dien ik nog een motie in die vraagt om financiële steun voor de Voedselbank.

 

Ik begon mijn bijdrage met een korte reflectie op de toekomst, dat die onzeker is. Toch is dat niet helemaal waar. Zeker is namelijk dat het kwaad in deze wereld door God overwonnen zal worden, en zelfs aan het kruis al overwonnen is. Er wacht een beter Vaderland voor hen wiens Koning Hij is. Die wetenschap geeft dat we met een gerust hart naar de toekomst mogen kijken. Ik wens het college namens de SGP de rijke zegen van díe God toe.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP Houten

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter