Initiatiefvoorstel Houtense Huisregels

 In Initiatiefvoorstellen

Houdbare HOUTENSE Huisregels!

Voor een schoon, heel en veilig Houten.

Geachte collega raadsleden,

Dit jaar staat in het teken van het formuleren en aanscherpen van ‘normen en waarden’ in Nederland. Onze demissionaire minister president beloofde nog onlangs een normen en waarden commissie in te stellen die aan deze begrippen vorm en inhoud dienden te geven. Hadden wij daar eerst nog vertrouwen in en wilden wij als lokale partij de discussie hierover eerst eens afwachten om vervolgens met een voorstel voor een Houtense invulling te komen. Sinds al het verbale en non verbale geweld in de Tweede Kamer de afgelopen maand(en) werden wij in onze overtuiging gesterkt dat we dit onderwerp, los van Den Haag, specifiek in Houten op de agenda moeten zetten om er ook een eigen Houtens gezicht aan te willen geven.
Daarnaast zijn ‘grote’ gemeenten reeds discussies gestart over normen en waarden in de samenleving. Vanuit al deze discussies hebben wij als SGP een aardige indruk gekregen over de aanpak maar zijn toch ook tot de slotsom gekomen dat elke gemeente anders en in die zin uniek is. Wij moeten een eigen koers varen die past bij een gemeente die volop in ontwikkeling is.
Het kan nu.

Werd je eerder uitgelachen wanneer je het over normen en waarden had, nu is het politieke en maatschappelijke klimaat geheel anders. Logisch ook, want Nederland verslonst in een buitengewoon rap tempo. De vrijheid, blijheid werd soms nauwelijks meer begrensd en er ontstond bij sommigen een soort Bentley geloof á la Heinsbroek. Omdat ik het zelf kan betalen, wat heb ik dan nog te maken met de norm die de overheid gesteld heeft over mijn dienstauto? En als de norm 120 is mag ik best wat harder rijden als ik daar zin in heb. Kortom: ik doe wat ik leuk vind.

Nu zal iedereen een bepaalde kijk hebben op de betekenis en invulling van de begrippen over normen en waarden. Wij zullen dat vanuit een christelijke visie willen vertolken. Niet uitgesloten is dat anderen daar mogelijk een geheel andere opvatting op na houden. Naar onze visie zou de samenleving zich moeten richten op: God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Los van deze opvatting zoeken wij naar een gemeenschappelijk draagvlak. Wij als raad, maar ook de samenleving en organisaties in die samenleving kunnen daarover met elkaar zeer zinvol van gedachten wisselen. Wijkteams, politie, ondernemers, de horeca, het onderwijs, de kerken etc. zouden allemaal bij de discussie betrokken kunnen worden.

Moet dat dan bij vrijblijvend gebabbel blijven? Nee, zeker niet. Wij zien wel wat in een aantal ‘ Houdbare Houtense Huisregels’. Regels waarin we elkaar vinden, elkaar kennen en herkennen en die vervolgens ook breed erkennen. Regels waar we elkaar in de samenleving op kunnen aanspreken. Als kapstok om te komen tot een veilig, heel en schoon Houten. Het kan tevens een proloog zijn op het stuk waarmee het college nu aan de slag is in het kader van de door ons als raad meegegeven notities met betrekking tot de notitie Heel Houten Veilig.

Waarom Houdbare Houtense Huisregels (HHH)?

Houdbaar heeft niet alleen betrekking op duurzaamheid maar ook op uitvoerbaarheid. En de huisregels zijn analoog aan de regels die een ieder thuis heeft, zoals; je tanden poetsen, je voeten vegen en het licht uit doen als je de kamer verlaat.

Hoe kunnen we dit aanpakken?

Enerzijds kan dit door dit onderwerp te betrekken bij ons eerder ingediende notitie Heel Houten Veilig. Ook hier zullen immers organisaties bij betrokken worden. Anderzijds kunnen wij als raad de organisaties en burgers etc. uitnodigen voor een breed debat over dit onderwerp. Ook is het misschien mogelijk dat burgers zich via een nog nader te kiezen medium (bijvoorbeeld bij de introductie van de eigen site van Houten.nl) hierover kunnen uitlaten.

Met betrekking tot het onderwerp normen en waarden zien we niet alleen grote raakvlakken met, maar ook een perfecte aansluiting op, het college-, en raadsprogramma en de prioriteiten zoals die in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen. Een in het oog springend voorbeeld is de sociale cohesie die terecht veel aandacht krijgt.
Graag breng ik dit nu onder uw aandacht om er vervolgens tijdens de algemene beschouwingen op terug te willen komen. Ik hecht ook hier weer aan een gezamenlijke aanpak in deze. Daartoe doe ik een beroep op u om met ideeën en suggesties te komen om dit onderwerp gezamenlijk in de samenleving te introduceren en te bespreken. Om samen invulling te geven aan dat hele, schone en veilige Houten.

Om de discussie wat op gang te brengen en wat handvatten aan te reiken hebben wij alvast wat Huisregels opgesteld. Zie het als een aanzet tot een debat in de samenleving om uiteindelijk te komen tot het stellen van een aantal huisregels. Nu zijn de huisregels geen doel op zich maar vormen ons inziens een mooie afronding van het debat. Kan het zijn als een baken in de soms woelige zee. Een voortdurende herinnering ook van datgene wat we hebben afgesproken.

Wij denken zelf aan een 10-tal regels:

1.   Respecteer elkaar
2.   Gebruik geen geweld
3.   Intimideren en luidruchtig rondhangen is a-sociaal
4.   Hard rijden is bloedlink dus rij normaal, vooral op je scooter
5.   Pest, plaag, scheld en vloek niet
6.   De buitenruimte is geen afvalbak
7.   Hondenpoep niet op de stoep
8.   Wat je kapot maakt moet je zelf betalen
9.   Een vandaal is niet norm-aal.
10. Ouders voeden hun kinderen zelf op.

Ik zie uit naar uw reactie.

Ns SGP-fractie,
Gijs van Leeuwen

25 oktober 2002

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter