Initiatiefvoorstel Veiligheid

 In Initiatiefvoorstellen

Deltaplan Heel Houten Veilig

Motto: Voor de Veiligheid.

Aan collegae fractievoorzitters.

Veiligheid en sociale cohesie.

De mens is een wezen met behoeften. In de bekende behoeftepiramide van Maslow zien we dat veiligheid en zekerheid qua hiërarchie direct komen na fysiologische behoeften als; voedsel, lucht, slaap etc.

Hierbij moeten we denken aan: het beschermen tegen gevaren, risico’s etc. Vervolgens ontstaan er sociale behoeften; de behoefte aan genegenheid, er bij te horen en bevestigd te worden.

Deze eerste twee treden van de piramide zijn wezenlijk voor het welbevinden van mensen, de behoefte aan veiligheid is latent 24 uur per dag 7 dagen in de week aanwezig. In de tweede trap past onze inzet met betrekking tot veiligheid zoals opgenomen in het raadsprogramma. De derde (sociale behoeften) valt onder het hoofdstuk sociaal cement. Duidelijk is wel dat deze zaken in elkaars verlengde liggen. Het een kan niet zonder het ander. Een reden ook om te komen tot een soort deltaplan: (en ik heb dat vooralsnog de naam meegegeven) Voor de veiligheid. Ook dient bij veiligheid steeds de paragraaf sociaal cement te worden betrokken.

Wie, wat, waar en hoe?

Zoals reeds aangekondigd in het laatst gehouden seniorenconvent wil de SGP-fractie vaart maken met het onderwerp veiligheid en sociaal cement. De ontwikkelingen in ons land de laatste maanden maken duidelijk dat we het met name met betrekking tot de veiligheid nu niet bij mooie woorden moeten laten maar daden moeten laten zien. Het is aan de raad om kaders te stellen, initiatieven nemen maar ook vooral volksvertegenwoordiger te zijn. Geen ander onderwerp heeft bij ons Nederlanders ic Houtenaren zo in de belangstelling gestaan dan het thema veiligheid en sociale cohesie. Het is aan ons als volksvertegenwoordiger om deze signalen niet alleen op te pakken maar ook uiterst serieus te nemen. In dit kader wil ik u graag een aantal zaken voorleggen die wij in discussie kunnen vaststellen. Ik vraag u vooral om ons hierin te helpen. Helpen om de weg te zoeken. Waarom? Weet de SGP het zelf nog niet? Zeker wel, maar vooralsnog is dit onderwerp belangrijk genoeg ( en te belangrijk) om dit niet te laten stranden in neteligheden, procesdiscussies en discussies over de door de SGP gekozen vorm. Nee, het gaat om de inhoud. Om de daden die we willen tonen. In de dualiserende verhoudingen moeten wij als raad laten zien dat we dit aankunnen. Samen de kaders stellen. Het ultieme nu al te bereiken door een discussie (zonder op voorhand al een inbreng van het college) in de vakcie te voeren is misschien te hoog gegrepen, maar misschien ook niet. Graag leg ik dit plan ter bespreking in het eerst volgende seniorenconvent aan u voor. (en naar ik hoop vervolgens ter discussie annex behandeling in een openbare cie-vergadering waarin we definitief de kaders, acties en targets vaststellen).

Seniorenconvent versus initiatiefvoorstel.

Waarom de insteek via het seniorenconvent en niet bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel indienen? Van dit laatste hebben wij afgezien omdat het dan een actie zou worden van 1 partij: de SGP. Dan zou er ook een panklaar product op tafel moeten komen. Daar leent zich, naar ons gevoelen, dit onderwerp niet voor. Dit vraagt om zeer brede steun en maximale inzet van de totale raad. Het voordeel van de insteek om bij het seniorenconvent te beginnen is dat iedereen nut en noodzaak van het onderwerp veiligheid onderkent. Wel heeft u ons gevraagd om met wat voorstellen te komen omdat het knap lastig kan zijn om zonder (agenda)punten een discussie te voeren die naar een conclusie moet leiden. Vandaar deze voorzet. Zie dit niet als uitputtend maar als een agendalijn van denken over de belangrijkste speerpunten.

Raadsprogramma

In het raadsprogramma is reeds voorzien in de items sociaal cement en integrale veiligheid. Reeds in de laatstgehouden raadsvergadering heeft de burgemeester aangegeven een voorstel vanuit het bestuur te maken met betrekking tot prioritering en tijdpad om tot uitvoering van het raadsprogramma te komen. Het ligt voor de hand dat het raadsprogramma ook een prioritering kent vanuit de raad. Het thema veiligheid heeft een positie verworven in ons raadsprogramma.

De aansluiting is er dus, nu de uitvoering nog. Het coalitieakkoord geeft tevens aan integrale veiligheid een hoge prioriteit. Ook hierin wordt relatief veel aandacht geschonken aan sociale cohesie. Kortom: op papier heeft het belangstelling genoeg.

Inzet politie Houten.

Daar waar we spreken over de inzet m.b.t. veiligheid is het uitgangspunt dat dit zal geschieden als plus op de huidige inzet en middelen. De huidige inzet moet vooral worden gecontinueerd. Het gaat enerzijds om het verdelen cq prioritering van de extra capaciteit (Houten krijgt er 2 agenten bij) en anderzijds het inkopen van extra surveillance d.m.v. politie surveillanten.

Aan de activiteiten van de politie richting jongeren(werkers), wijkbureau, Wesp etc dient niet te worden getornd.

Agenda/discussielijn voor de cie Bestuur en Veiligheid
Preventie

Preventie heeft een nadrukkelijke status gekregen in zowel raads- als coalitieprogramma. Het verdient aanbeveling om niet alleen het politieproject “Doe effe normaal” te continueren maar ook de Houtense Stichting Voorkom in te zetten op basis- en voortgezet onderwijs. Deze stichting heeft expertise op gebied van alcohol-, drugs- en gokverslaving.

Actie: inzet op basis-, en voortgezet onderwijs en budget.
Target: alle scholen bedienen binnen 2 jaar.

Gedogen straathandel in drugs

De laagdrempeligheid van de zogenaamde wiettaxi zorgt voor een al te gemakkelijke handel in drugs. Het gedogen van deze situatie moet worden gekeerd.
Actie: 1 FTE politiesurveillant inzetten.
Target: Straathandel binnen 2 jaar doen afnemen met 75%

Openingstijden politiebureau

Verlenging openingtijden politiebureau met name in de avonduren. Nu is het bureau open tijdens kantoortijden en zaterdags van 10 tot 14.00 uur. Tijden waarop de Houtenaar doorgaans zijn arbeid verricht. Houten is nu onderhand groot genoeg voor een volwaardig bureau.

Derhalve dient de inzet er op gericht te zijn om binnen 4 jaar een volwaardig bureau te krijgen. Vooruitlopend de openingstijden verruimen in de avonduren op werkdagen en op zaterdagavond tot 22.00 uur respectievelijk 24.00 uur

Actie: volwaardig bureau en vooruitlopend langere openingstijden (afbouwend budget in kader van het feit dat Houten een dergelijk bureau verdient qua omvang en uitgroei)

Target: binnen 4 jaar volwaardig bureau en voor 1 januari 2003 langere openingstijden.

Politiesurveillanten

Inzetten politiesurveillanten in nachtelijke uren. De politie CAO is min of meer gebaseerd op een werkdag tussen 8 en 5. Gelet op het feit dat Houten niet in staat is hierin op korte termijn een andere positie af te dwingen zal onze gekochte inzet dmv surveillanten ingezet moeten worden om dit op te vangen. Immers veel geboefte werkt als het donker wordt. Ook de overlast voor en na het ‘stappen’ is een activiteit geworden die zich meer en meer verplaatst naar de nachtelijk uren.

Actie: politiesurveillanten inzetten in nachtelijke uren op vrijdag- en zaterdagavond en nacht. Halve FTE extra inkopen.

Target: meldingen overlast Het Rond, Oude Dorp, bij uitgaan Chipolata ea moet met 50% zijn teruggebracht binnen 1 jaar.

Camera’s

Fietsendiefstal en overlast van jeugd om en nabij het centrum en voornamelijk op Het Rond maakt inzet van camera’s op de meest gevoelige locaties gewenst. De bewaking van fietsen op werkdagen en zaterdag (tijdens kantoor/winkeltijden) kan enerzijds dmv fysieke personele inzet (werklozen) en anderzijds in de avond en nachtelijke uren worden overgenomen dmv camera’s.

Actie: camera’s inzetten op vandalisme/overlast gevoelige plekken als scholen, Chipolata, het Rond, Oude Dorp en fietsenstallingen.

Target: meldingen fietsendiefstallen overlast/vandalisme dienen met 40% af te nemen.

Aanpakken brommercoureurs

Naast de aanleg van drempels hetgeen vooral voortgang moet hebben dient het repressief optreden te worden geïntensiveerd. Prioritering verschuiven naar meer controle. Maar ook bij grove overtredingen (snelheid) niet schuwen de brommer aan te bieden bij een erkend shredderbedrijf.

Actie: inzet extra politie op (gevaarlijke) crossroutes van brommers. In beslagname bij overmatige lawaai- en snelheidproductie.

Target: afname overlast meldingen met 30%,

Voornemens alsmede reguliere inzet en taak m.b.t. veiligheid en sociale cohesie:

Een aantal zaken lopen reeds of zitten in de pijplijn. Wij sommen een aantal items op zonder uitputtend te zijn.

 • Het oplossingspercentage van geweldsmisdrijven dient maximale inzet te krijgen van de politie. Dit is echt des politie’s. De arm van de gemeente is te kort om dit percentage naar beneden te krijgen. Raadsleden vangen immers geen boeven.
 • Politiekeurmerk continueren.
 • Wijkgericht werken inzet maken voor sociale cohesie.
 • Inzet om te komen tot realisering van hangplekken continueren.
 • Regulier overleg tussen politie WBV en gemeenten over sociale structuren en problemen vertalen naar actieplannen die de raad inzicht geven in de belangrijkste problemen en de oplossingen die daarbij horen.
 • Afsluiting bedrijventerrein winkelcentra in goed overleg met bedrijven/ondernemers realiseren.
 • Sluitingstijden horeca
 • (Subsidiëring)buurtfestiviteiten
 • Stimuleren van het oprichten van bewonersverenigingen
 • Discussie avonden in de wijken over oa veiligheidsthema’s met bewoners en raadsleden
 • Graffiti- beleid voortzetten
 • Aanpak onveilige (fiets)routes
 • Etc.

De reeds ingezette voornemens alsmede de reguliere inzet en taken kunnen ook uitstekend aan de orde komen bij jaarplannen van de politie, begroting, kadernota etc etc.

Ik hoop dat we er met z’n allen de schouders onder kunnen zetten. De SGP heeft er zin in.

Ik zie uit naar uw inbreng, suggesties, tips en kritieken.

Met dank,

Gijs van Leeuwen,

fractievoorzitter SGP Houten

Datum opmaak: 30 mei 2002

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter