Interpellatie Begraafplaats

 In Interpellaties
RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Aan de voorzitter van de raad.

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 22 juni 2005

Onderwerp: begraafplaats Oud Wulven

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:

  1. waarom zijn de door de raad genomen besluiten mbt de geluidstechnische en visuele afscherming (het realiseren van een grondwal) tussen het voetbalveld en de begraafplaats nog niet uitgevoerd.
  2. waarom is de afrastering niet aangebracht (volgens het door de raad vastgestelde PVE)
  3. waarom is de keerlus niet gerealiseerd ( ook volgens het door de raad vastgestelde PVE)
  4. wilt u tot uitvoering van voornoemde punten overgaan?

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden.


Toelichting:

Al enige tijd heeft de SGP aandacht gevraagd voor de uitvoering van de destijds genomen besluiten inzake de begraafplaats aan de Oud Wulfseweg.

De oorsprong ligt in het raadsvoorstel 1984/304 Raad januari 1985. In de besluitvorming omtrent de plek van de begraafplaats waren in het kader van de Dorpsrandstudie 3 opties: Veerwagenweg, Binnenweg en Oud Wulfseweg. Nadeel Oud Wulfseweg, de voorkeursvariant van een meerderheid van het college, was de aanwezigheid van het voetbalcomplex.

Aanvankelijk was er totaal geen meerderheid voor de Oud Wulfseweg in de raad, CDA was verdeeld, rest tegen. Miltenburg (CDA) dwong af, zie pagina 4 van het verslag, dat onder voorwaarde van een geluidswal en beschermende beplanting de meerderheid van het CDA accoord ging. Naar aanleiding van de inbreng van de heer Miltenburg zegt het college dat de genoemde voorwaarden worden meegenomen. Het college heeft met deze voorwaarden geen probleem. Vervolgens ging Lenstra en met hem de rest van het CDA om en de SGP ook. Derhalve een meerderheid.

Deze toezegging kreeg vervolgens zijn beslag in het voorstel van 28 janauri 1986 (programma van eisen) waarin wordt aangegeven dat er tussen het sportcomplex en de begraafplaats een visuele en geluidstechnische afscherming moet worden gemaakt. Ook een complete afrastering staat daarin opgenomen. Daarover is een unaniem besluit (gehele raad was voor) genomen!!!!

Dit alles wordt niet weersproken of geannuleerd in de besluitvorming inzake de notitie: Begraven met beleid.

Cruciaal is dus dat de toezeggingen destijds aanleiding waren om voor te stemmen, anders had de begraafplaats nu waarschijnlijk aan de Binnenweg gelegen.

Naar aanleiding van de toezeggingen aan de raad heeft een bureau onderzoek gedaan naar de te nemen maatregelen m.b.t. de geluidstechnische en visuele afscherming waarvan een mededeling aan de raad is gedaan in 1989.
Er is toen besloten een beperkte wal te realiseren. Het betreft het gedeelte tussen het voetbalcomplex en de begraafplaats en niet zoals aanvankelijk (de wens van CDA en SGP) vanaf de Oude Wulfseweg en een deel aan de westzijde.
Deze wal is er nooit gekomen. Ook de afrastering en de keerlus niet.

(de documenten die betrekking hebben op dit onderwerp zijn aanwezig)

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen SGP

Begripsomschrijving:
Interpellatie: het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp als bedoel in artikel 155, tweede lid van de gemeentewet, dat niet vermeld staat op de agenda. (art. 1, Reglement van orde van de raad).
 
Wijze van verzoek tot het houden van interpellatie:
het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzictter spoedeisende gevallen, ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend, uiterlijk om 12.00 uur.
Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd, alsmede de te stellen vragen.
(art. 36b, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter