Interpellatie Castellum

 In Interpellaties

Verzoek tot het houden van interpellatie

RG Nr.:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Aan de voorzitter van de raad.

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 28 september 2004

Onderwerp: de ontwikkelingen om te komen tot de realisatie van Het Castellum in Houten-Zuid/VINEX

Kunt u aangeven:

  1. welke stappen het college ondernomen heeft om het Castellum van de grond te krijgen (vanaf het betreffende besluit van de gemeenteraad.)
  2. welke obstakels er waren om tot uitvoering te geraken
  3. of er gesprekken zijn geweest met Mega en Rotij voor en na 2002 betreffende de realisatie van het Castellum. Zo ja
  4. kunt u aangeven met wie er is gesproken en of de inzet erop gericht was om het Castellum te realiseren
  5. of de heer Tijhuis hierbij betrokken is geweest? Zo nee
  6. of er namens hem (Tijhuis) of de onderneming gesprekken zijn geweest die tot doel hadden om het Castellum op korte termijn te realiseren? Zo ja
  7. welke afspraken zijn er tijdens deze gesprekken gemaakt om het Castellum snel te realiseren
  8. waar (voor het besluit om te herijken) nu echt de bottleneck zat om tot realisatie van het Castellum te komen
  9. of en waar er onwaarheden zitten in het door de heer Tijhuis ondertekende document (weergave van het gesprek tussen van Kouwen en Tijhuis) wat ons door de heer van Kouwen (Gr Links) ter beschikking is gesteld.
  10. wanneer u de gemeenteraad voor het eerst heeft geïnformeerd over een mogelijke bijstelling van het ambitieniveau van het Castellum?

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden.

Indien nodig

Toelichting:
Duidelijkheid krijgen over het verschil van interpretatie over de wijze waarop er door partijen is gewerkt aan de realisatie van Het Castellum en de vraag of er nu wel of geen onderling contact is geweest tussen partijen met als inzet om te komen tot de realisering van Het Castellum.

Ondertekening en naam indiener(s):
Gijs van Leeuwen SGP

Begripsomschrijving:
Interpellatie: het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp als bedoel in artikel 155, tweede lid van de gemeentewet, dat niet vermeld staat op de agenda. (art. 1, Reglement van orde van de raad).
 
Wijze van verzoek tot het houden van interpellatie:
het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzictter spoedeisende gevallen, ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend, uiterlijk om 12.00 uur.
Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd, alsmede de te stellen vragen.
(art. 36b, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter