Motie Automatische Externe Defibrillatoren

 In Moties
Voorstel:
(in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2005-158

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 15 november 2005

Onderwerp: Begroting 2006/Meerjarenperspectief 2007-2010

De Raad gezien het rapport van


de Gezondheidsraad waarin de raad aanbeveling doet ons land vertrouwd te maken met Automatische Externe Defibrillatoren de zogenaamde AED’s. De Gezondheidsraad adviseert de overheid derhalve een aanmoedigende houding aan te nemen ten aanzien van het gebruik.
Overwegende dat

reeds vele gemeenten hierop beleid hebben ingezet. Daarnaast een commissielid van de SGP recent op één van onze bedrijventerreinen geconfronteerd werd met een acute vraag om hulp te bieden bij een werknemer die een hartstilstand had gekregen. Op dat moment werd door diverse mensen de bedrijven langs gegaan of men, op welke wijze dan ook, hulp kon bieden. Dit was de aanleiding voor onze fractie om te bezien of er geen middelen zijn om adequaat hulp te kunnen verlenen voordat de ambulance ter plaatse is. Ook een gesprek met wethouder Strien leverde ons informatie op die ons op het spoor zette om in Houten met initiatieven te komen om bij een acute hulpvraag bij een hartstilstand, hulp te kunnen verlenen. In vele gemeenten is hier reeds concreet invulling aangegeven door de inzet van zogenaamde AED’s. De AED is een klein handzaam kastje waarmee het stilstaande hart weer op gang kan worden gebracht.Waarom een AED?

Mensen met een hartstilstand moeten altijd zo snel mogelijk worden behandeld om het overlevingspercentage te vergroten. Door reanimatie en het gebruik van een AED vergroot het overlevingpercentage met 40-50%.Gebleken is dat op sommige plekken in Houten men reeds over zo’n apparaat beschikt maar dat de omgeving daar niet altijd van weet. In dit kader zou het wenselijk zijn te inventariseren wie en waar men een dergelijk apparaat voorhanden heeft, waarop de gemeente aanvullend kan acteren. Vervolgens zou uiteraard kenbaar gemaakt moeten worden waar een dergelijke voorziening aanwezig is. Van belang is deze apparaten in te kunnen zetten in die gebieden in het publieke domein waar veel mensen samenkomen.

spreekt uit,


om aanvullend op de bestaande huisartsen- en ambulancezorg hulp te bieden aan slachtoffers met een hartstilstand in het publiek domein (o.a. op de openbare weg, tijdens evenementen en in openbaar toegankelijke gebouwen) door Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in te zetten. Daartoe eerst een inventarisatie te houden en onderzoek te doen naar de aanwezigheid en wenselijk van (AED’s). De gemeente creëert een aanvulling op datgene wat er al is en nodigt partijen uit hierin te participeren. De financiële consequenties worden meegenomen met de perspectiefnota 2006.en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:
Gijs van Leeuwen (SGP)

Begripsomschrijving:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtgevolgen zijn verbonden.
Wijze tot het indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. (art. 34, tweede lid Reglement van orde van de raad).
 
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter