Motie invoeringsstrategie participatiewet

 In Moties

 

 

   

Raadsvoorstelnummer:   2014-016

 

   

Naar   aanleiding van agendapunt van de raad nr. 4.

   

De   raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 3 juni 2014:

   

Onderwerp:   Invoeringsstrategie Participatiewet

  De Raad,

 

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

–            Houten in samenwerking met de Lekstroom een Invoeringsstrategie   Participatiewet voorbereidt;

–            De Lekstroom gemeenten met een aanzienlijk lager budget moeten werken na 2015,   waardoor er substantieel minder geld beschikbaar is voor re-integratie van   cliënten op de arbeidsmarkt;

–            WIL verwacht nog minimaal twee jaar nodig te hebben om de nieuwe   werkwijze volledig te integreren in de organisatie;

–            Door de verslechterde economische omstandigheden mogelijk nadere   prioritering in assistentie aan klantengroepen zal worden aangebracht;

–            In het strategiedocument in paragraaf 6.7 de mogelijkheid wordt genoemd   om in Lekstroom en regionaal verband meer   plaatsingsmogelijkheden te creëren door afspraken te maken met gemeenten, opdrachtgevers   en subsidieontvangers.

 

overwegende dat:

–            De komende transities een transformatie naar de eigen van kracht van   burgers betekent;

–            De gemeente Houten subsidies inzet om activiteiten met dat oogmerk te   faciliteren en te stimuleren;

–            Subsidies altijd tijdelijk van aard zijn;

–            Meer specifiek de toekenning van individuele subsidies plaats kunnen   vinden, indien de subsidie-aanvrager, aantoonbaar en onderbouwd, minimaal 20%   of meer van het benodigde budget besteedt aan activiteiten die zien op de   Participatiewet, de Jeugdwet, de AWBZ en de WMO;

–            Subsidie aanvragende instellingen of initiatieven uitstekende diensten   kunnen verrichten om burgers die ver van de arbeidsmarkt zijn geraakt, weer   richting werk te begeleiden;

–            Subsidie aanvragende instellingen of maatschappelijke initiatieven in   zijn algemeenheid bij de subsidie aangeven op welke wijze de subsidie   bijdraagt aan leefbaarheid, participatie en informele maatschappelijke   ondersteuning van budget;

–            Subsidie ontvangers verantwoording kunnen afleggen van de besteding van de   subsidie in relatie tot de onderbouwde subsidieaanvraag;

–            Er gemeenten zijn die al met dergelijke subsidievoorwaarden werken.

 

  Verzoekt het college:

–            Te onderzoeken onder welke voorwaarden het bestaande Houtense   subsidiebeleid of delen hiervan, met het bestaande subsidieplafond, kan   worden ombogen en meer te richten op participatie, leefbaarheid en informele   netwerkondersteuning;

–            De raad te informeren over de voortgang van het   onderzoek voor … dd 2014;

–            De raad een voorstel te doen voor besluitvorming tot   aanpassing van de voorwaarden van het Houtense subsidiebeleid;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

   

 

 

Pascal   Ooms

SGP

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter