Kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
Zoals te doen gebruikelijk schenkt de SGP in haar verkiezingsprogramma apart aandacht aan de kleine kernen. Wij zijn benieuwd wanneer andere partijen de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal ook eens voor vol aanzien door daar ook serieus in het programma aandacht aan te besteden en,… nog belangrijker, daar ook gedurende de komende vier jaar in de gemeenteraad iets mee te doen!

Schalkstad

De Schalkstaddiscussie is uit te lucht. Wij kunnen volop inzetten op het ontwikkelen van het Eiland van Schalkwijk.
Samen met de dorpsraden kunnen we invulling geven aan de toekomst van de kernen. Wat de SGP betreft ontwikkelt het gebied zich als even waardevol als het Groene Hart. Bewaren we onze unieke landschapsstructuur, de waardevolle archeologie, de bekende Schalkwijkse bruggen etc.

Wethouder

Een wethouder die specifiek de kleine kernen, dan wel het totale buitengebied van de gemeente Houten in portefeuille heeft, is een absolute noodzaak. Dat is ook wel gebleken in de afgelopen vier jaar.
Samenhangend beleid is van eminent belang. Met name nu projectontwikkelaars gronden hebben gekocht en de agrarische sector het al niet breed heeft, is beleid daaromtrent noodzakelijk. Wat willen we wel en wat willen we niet toestaan in het buitengebied? Voor de SGP is het duidelijk dat met name de ‘bewoners’ en de standsorganisatie(s), alsook Leader+ en Terecht Anders een prominente rol moeten spelen in dit beleid. De SGP pleit voor ruimhartige regelingen voor hen die functieverandering willen realiseren om het brood te kunnen blijven verdienen. Uitgangspunt is tevens dat aan de karakteristieke eigenheid van de kernen (lintbebouwing) en het landschap geen afbreuk wordt gedaan.

Instelling van dorpsraden

De SGP is blij dat het hiervan lijkt te gaan komen. Het is al jaren ons punt geweest. Als gemeente moeten we de waardevolle inzet van de bewoners van het buitengebied benutten in plaats van afremmen omdat wij zonodig denken te weten wat goed is voor onze kernen.
Een excursie onlangs naar Olst-Wijhe heeft ons nog meer overtuigd dat we veel meer aan de kernen zelf over moeten laten. In plaats van het advies van de inwoners moet de gemeente de inwoners advies geven.
Een slecht voorbeeld van hoe een bestuur de ontwikkelingen in de weg kon staan was: het door de inwoners gewenste nieuwe dorpshuis in, aan of bij het Wapen van Schalkwijk. Een werkgroep uit Schalkwijk heeft zich hier intensief mee bezig gehouden met zeer serieuze voorstellen en toch wijst het gemeentebestuur deze in meerderheid af. Een voorbeeld hoe het vooral niet moet!!!

Woningbouw

Woningbouw in de kleine kernen is een must, althans op een schaal waardoor we de elementaire voorzieningen in de dorpen in stand kunnen houden. Met name het in stand houden van lagere scholen is voor de SGP een absolute noodzaak voor de cohesie binnen het dorp. Het gaat erom niet veel woningen tegelijk te bouwen maar gedifferentieerde woningbouw te realiseren, afgestemd op de vraag van de kernen. Het behoeft geen betoog dat de SGP de te bouwen woningen uitsluitend toe wil wijzen aan gegadigden uit de dorpen. Ook de remigratie van inwoners uit de kernen, die zich noodgedwongen elders moesten vestigen, verdient daarbij aandacht.

Agrariërs

De SGP blijft zich inzetten voor de agrariërs in het buitengebied. Het mag niet zo zijn dat er activiteiten worden toegelaten die strijdig zijn met het agrarische ambacht. Vrijkomende boerderijen kunnen worden aangewend voor agrarisch gelieerde bedrijven of, om maar een voorbeeld te noemen: zorgboerderijen. Wij leven van onze agrariërs en als dank leveren de overheden een bijdrage om het leven van een agrariër vrijwel onmogelijk te maken. Regel op regel, vergunning op vergunning. Verschillende boeren geven de pijp aan Maarten, al dan niet gedwongen door de overheid. Kortom, onze fruittelers, akkerbouwers, veehouders, etc, verdienen onze steun en aandacht.

Dorpsgezichten

De authentieke dorpsgezichten, waaronder de Schalkwijkse bruggen, verdienen speciale aandacht. Niet alleen in stand houden, maar ook onderhouden.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is een hoofdstuk apart in de kernen. De groene long wordt meer en meer gebruikt als sluiproute naar onder andere Wijk bij Duurstede.
Nog steeds wordt er (veel) te hard gereden op het Overeind, de Provinciale weg, de Waalseweg en vooral de Lekdijk. De Kanaaldijk-Zuid moet derhalve worden opgeknapt zodat het sluipverkeer uit de kernen Schalkwijk en Tull en ’t Waal kan worden geweerd.
Ook dienen grotere gebieden de verkeersmaatregel ‘bestemmingsverkeer’ te krijgen (met de daaraan verbonden controle). Ook aparte fietsroutes naar Bunnik (Salto) en tussen ’t Goy en Houten dienen te worden gerealiseerd. Dat laatste lijkt nu eindelijk te lukken. Onze fractie vroeg daar al om aan het eind van de jaren ’80 en heeft dit gedurende de jaren ’90 meerdere malen onder de aandacht gebracht. Jammer dat het zó lang heeft geduurd.

Sociale cohesie

Het in stand houden van voorzieningen en infrastructuur is zeer belangrijk voor de lokale gemeenschappen. Op dit moment geeft de politiek daar te weinig aandacht aan. Denk aan postagentschap(pen), bibliotheekvoorziening, openbaar vervoer, scholen, sociaal-culturele centra, in de vaart houden van de pont in Culemborg etc.
Intensief en veelvuldig contact met standsorganisatie(s) of belangengroeperingen is geboden. Voeling houden met wat er leeft.

Oranjeverenigingen en Muziekkorpsen

Deze verenigingen nemen een aparte positie in. Laten we dat vooral zou houden. Het is dan ook van groot belang dat er voor het uitvoeren van activiteiten redelijke subsidies worden gegeven. Dit zijn verenigingen die geworteld zijn in de kernen en een heel goede positie innemen als het om sociale cohesie gaat. Daarom verdienen zij van harte onze blijvende steun.

Woningtoewijzing

Naast het bouwen van woningen voor de inwoners van de kerkdorpen is het van belang dat de woningtoewijzing lokaal uitvoering krijgt. Het kan niet zo zijn dat je als jonge starter in het dorp geboren bent en naar Almere kunt vertrekken, omdat een inwoner uit de stad Utrecht meer punten heeft verzameld om voor een woning in jouw geboortedorp in aanmerking te komen…

Recreatie

Wat ons betreft was de ontzanding bij Tull en ’t Waal onmogelijk gemaakt . En nog. De klimatologische omstandigheden veranderen in rap tempo. Periodes van grotere droogte en ook van heftige regenval zien we vaker dan voorheen. Het rapport Veerman liegt er ook niet om. Er zijn ingrepen noodzakelijk om de zeespiegelrijzing te keren. Reden te meer om, nog meer dan voorheen, te waken voor de veiligheid van onze kernen Schalwijk en Tull en ‘t Waal. Ook grootschalige recreatie wijzen wij af. Wij doen al genoeg voor de regio. Houten Noord (Koppeldijk) kent inmiddels een fantastische recreatieve voorziening. Een dorp overspoelen met een invasie van recreanten gaat ons een brug te ver, letterlijk en figuurlijk.

Start met typen en druk daarna op enter