Reactie SGP op beleidsakkoord

 In Nieuws

Geachte voorzitter, raad en aanwezigen,

Een nieuwe coaltie is gevormd. Wij bidden u Gods zegen toe bij dit toekomstige werk. Er komen grote uitdagingen op ons af, waar veel wijsheid voor nodig is, goed beleid en een efficiente en effectieve uitvoering.

 

Verkiezingsuitslag

De kiezer heeft gesproken. Een College is gevormd. Het is niet het droom College van de SGP. Wij respecteren de keuze van D’66 en andere partijen die het College vormen, maar dat betekent niet dat wij gelijk de vlag uitsteken.

 

Wij betreuren met name het feit dat D’66 niet meer moeite heeft gedaan om in gesprekken met o.a. SGP en bijvoorbeeld ITH te kijken hoe wij elkaar op majeure onderwerpen kunnen vinden. Op onderwerpen als bestuursstijl en decentralisaties konden in gesprekken samen ook weleens interessante perspectieven ontdekt worden. U wilt een belangrijke vernieuwing doorvoeren in de bestuursstijl en dat in eerste instantie met partijen uit het oude College. Vernieuwing gaat vaak makkelijker met nieuwe spelers in een College. Onze vraag aan D’66 is waarom zij niet meer moeite hebben gedaan om in gesprek met de SGP te blijven, maar wij zijn op o.a. uitbreiding van zondagsopening van winkels en OZB uitgesloten. Hier worden nog geen keuze in gemaakt. Waarom dan toch zo’n snelle uitsluiting.

 

Oppositie

De SGP voert geen oppositie om de oppositie. Wij zullen het nieuwe College op haar woorden, maar nog meer op haar daden beoordelen. Wij doen dat als volgt: ons belangrijkste bron is hierbij de Bijbel, wij hebben ons verkiezingsprogramma en wij gaan in het gesprek met de burger. Laat ik een concreet voorbeeld geven: de SGP is voorstander van een rustige zondag, en dus tegen verruiming van de winkeltijden op zondag.

 

De Bijbel: de zondag is de opstandigsdag van de Heere Jezus Christus en wij vieren dat elke zondag. In ons verkiezingsprogramma staat o.a. in dat de zondag een belangrijke dag is om te rusten van ons werk en ook om samen met de mensen ons heen te ontspannen. Tenslotte willen wij luisteren naar de burger. Die burger is in meerderheid tegen verruiming van de winkeltijden op zondag. De kleine ondernemer is in grote meerderheid ook tegen. Tijdens de verkiezingen hebben wij ondernemers gesproken, die ons vroegen: pak ons de zondag niet af, want dan werken wij 365 dagen per jaar!

 

Vraag aan D’66/ nieuwe coalitie: doelt u in het beleidsakkoord als het gaat over verruiming van winkeltijden, ook op verdere openstelling van winkels op de zondag? En als u dat bedoelt, dan willen wij ook het CDA vragen, hoe zij hierin staan.

 

Nu u weet hoe wij willen oppositievoeren, willen wij kort ingaan op het beleidsakkoord.

 

Wij zijn positief over veel zaken in het beleidsakkoord.

Dank voor het overnemen of rekening houden met diverse punten van de SGP, zoals: het opnemen van kleine kernen in de portefeuille van wethouder Geerdes, armoedebestrijding, verminderen regeldruk, inzet van camera’s voor veiligheid en de gedachtenlijn van teruggeven van voorzieningen aan de samenleving. Er staan meer zaken in het beleidsakkoord die voor ons belangrijk zijn. Wij zullen die voorstellen van het College positief en als het moet kritisch beoordelen.

 

Wij steunen de voorgestelde bestuurlijke daadkracht en steun voor  maatschappelijk intiatieven. Wij steunen het nieuwe College ook bij het reduceren van de regeldruk. Wij wilden de nieuwe coalitie het voorstel doen om een werkgroep in te stellen, die onderzoekt waar sprake is van hinderlijke regelgeving, die de opzet van maatschappelijke initiatieven belemmert, zodat dit kan worden aangepakt. Vooralsnog doen wij dit niet, omdat wij denken dat de nieuw coalitie serieus werk wil maken van het verlagen van de regeldruk. Zoals eerder gezegd in College Heemlanden, wij wachten verder op uwdaden.

 

Het sociaal domein
Terecht wordt veel aandacht besteedt aan het sociale domein het beleidsakkoord. Kwetsbare mensen kunnen en willen wij niet in de kou laten staan. Wij zien dit dan ook als één van de belangrijkste opgave van het nieuwe College en zullen de beleidsvoorstellen nauwgezet volgen.
– Om de kracht van burgers goed te kunnen benutten, heb je goede voorzieningen nodig. Ook in de kleine kernen willen wij de burgerkracht van burgers goed inzetten. De SGP pleit daarom voor behoud van de culturele centra in de kleine kernen. Graag zouden wij hierop een reactie van het nieuwe coaltie krijgen.

–  Wij hebben nog de volgende vraag aan het College. De bewaking van de samenhang tussen de drie decentralisaties is erg belangrijk, als ook het kijken naar slimme koppelingen tussen domeinen. Hier zijn mogelijk ook extra besparingen te realiseren of juist versterkingen tussen domeinen. Hoe wordt dit geborgd in het College? Wij stellen voor een wethouder hier speciaal verantwoordelijk voor te maken.

 

Wij zijn kritisch over de volgenden punten. Financieel:

–        In het beleidsakkoord staat een ombuigingstaakstelling van 2,5 tot 3 miljoen euro. Wij kunnen instemmen met het bedrag, maar niet aan het uitwerken van de doelstellingen. Bij ongewijzigde tekst, vragen wij aantekening dat wij de doelstellingen niet volledig onderschrijven.

–        De SGP vindt het geen goed idee om de beklemde reserves in te zetten. Wij willen de tering naar de nering zetten en niet de kip met gouden eieren slachten.

–        Wij vinden het dan ook onverantwoord om het cultuur en sportfonds ongemoeid te laten de komende jaren. Het is niet verantwoord op dit moment zo’n claim neer te leggen, terwijl wij nog moeten beginnen met de transities. Wij vinden het ook onverantwoord op 2 ton te bezuinigen op de openbare ruimte. Aan de ene kant wordt gesteld dat de betaalbaarheid van de openbare ruimte op lange termijn onder de loep wordt genoemen, maar deze wordt door de bezuiniging nu alvast verder onder druk gezet.

–        Wij steunen vooralsnog geen bezuiniging op de bibliotheek. Theater niet en de Bieb wel is voor ons een brug te ver. Wij verzoeken u het Theater ook op te nemen bij de bezuinigingen.

–        Wij willen voorstellen de discussie over de bibliotheek verbinden aan de discussie over het huis voor de stad: dus maak van de bibliotheek een huis van ontmoeting voor iedereen.

–        In het beleidskakkoord lezen wij niets meer over het betaald parkeren. Vraag aan de nieuwe coalitie: ziet de nieuwe coalitie als een stilzwijgende erfenis van het oude College of is het voorstel voor uitbreiding van betaald parkeren een stille dood gestorven?

 

Overige punten:

–        Het zal u niet verbazen, dat wij geen voorstander zijn van verruiming van horecaopeningstijden.

–        In het beleidskakkoord is sprake van de organisatie van evenementen. De SGP heeft de voorkeur voor organisatie van evenementen in Houten-Noord. Voor het recreatiegebied Tull en ’t Waal pleiten wij voor passende activiteiten die horen bij de omvang van Tull en ’t Waal.  Graag hierop de reactie van de nieuwe coalitie.

Nogmaals: wij beoordelen voorstellen van het nieuwe College op zijn merites. Wij wachten op uw daden. En wensen u hierbij Gods zegen.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter