Schriftelijke vragen college inzake weekendarrangement

 In Schriftelijke vragen

Op 14 maart 2009 heeft uw fractie vragen op grond van artikel 37 RvO gesteld omtrent het weekendarrangement. Hieronder treft u naast een algemene inleiding over dit onderwerp de antwoorden op uw vragen aan.

Algemeen

De gemeente Houten maakt onderdeel uit van de Politie Regio Utrecht en het Arrondissement Utrecht van het Openbaar Ministerie, die dezelfde geografische grenzen kennen als de provincie Utrecht. Onze gemeente maakt deel uit van het district Lekstroom, waarin regelmatig overleg met onze partners plaatsvindt.

Het weekendarrangement staat voor de aanpak van plegers van geweld – dus niet overlast – in het weekend. Hierbij is het uitgangspunt dat deze personen in het kader van onderzoek naar het strafbare feit in principe het weekend vast blijven zitten, totdat over de afdoening in hun zaak is beslist. In de gemeente Houten is slechts incidenteel sprake van geweld, dat niet buitensporig van aard is.

Vraag 1: Is de gemeente op de hoogte van het voornemen van omliggende gemeenten om het zogenaamde weekendarrangement in te voeren?

Antwoord:
Op dit moment kennen de gemeenten Amersfoort en Utrecht het weekendarrangement en is een aantal gemeenten bezig met invoering hiervan. Binnen het district Lekstroom is slechts één gemeente (IJsselstein) voornemens om op termijn het weekendarrangement in te voeren.

Vraag 2: Heeft de burgemeester, als verantwoordelijke, afstemming dan wel contact met deze gemeenten over de invoering hiervan?

Antwoord:
Slechts in zijn algemeenheid is hierover gesproken in de regionale vergaderingen en districtsvergaderingen, dus niet specifiek met de gemeenten die het gaan invoeren. Als daartoe aanleiding is zal het onderwerp in het districtscollege uitgebreid aan de orde komen.

Vraag 3: Hoe staat het college tegenover een regionale invoering (mogelijk in Lekstroomverband)?

Antwoord:
Zoals onder vraag 1 reeds is aangegeven, is op dit moment alleen de gemeente IJsselstein geïnteresseerd in toekomstige toepassing. Dit heeft te maken met het aantal uitgaansgelegenheden en de mate van geweld die dat met zich meebrengt. In Houten is geen sprake van structureel uitgaansgeweld. Het college wil zich daarom richten op andere punten in het veiligheidsbeleid. Dat betekent niet dat het college de toepassing van het weekendarrangement verwerpt als de situatie daarom vraagt.

Vraag 4: Zijn er voor Houten hobbels te nemen om tot invoering over te gaan? Zo ja, welke maatregelen en/of besluiten moeten er genomen worden (al dan niet door de gemeenteraad) om invoering mogelijk te maken?

Antwoord:
Invoering van het weekendarrangement is niet aan de orde omdat het een maatregel is die gericht is op structureel uitgaansgeweld. In Houten komt dat zelden voor.
Als de gemeente Houten in de toekomst aanleiding ziet om wel over te gaan tot invoering van het weekendarrangement dan moet voldaan worden aan de eisen die het OM stelt. Momenteel voldoet de gemeente Houten niet aan alle gestelde eisen. Wij voeren bijvoorbeeld geen offensieve communicatiecampagne en er zijn niet overal gecertificeerde portiers aan de deur. Het college kan overigens zelfstandig maatregelen en besluiten nemen om een weekendarrangement in te voeren.

Wij hopen uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord. Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan mevrouw S. Werensteijn-Zijlstra via telefoonnummer (030) – 63 92 611.

Een afschrift van deze brief is aan de leden van de raad verzonden.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris, de burgemeester,

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter