Schriftelijke vragen en beantwoording n.a.v. een enquête in Schalkwijk

 In Schriftelijke vragen

Vraag 1 – verkeersveiligheid: De Jonkheer Ramweg wordt door inwoners van Schalkwijk ervaren als een gevaarlijke weg. Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke kansen ziet het om deze weg veiliger in te delen? (Inwoners noemden specifiek de kruispunten in het dorp, onder andere richting De Wiese, de T-splitsing bij Provincialeweg en de sluis op de Jonkheer Ramweg).

Antwoord: Wegen in het buitengebied worden vaak gebruikt door verschillende soorten weggebruikers op een beperkte ruimte. De ervaring van bewoners vindt geen grond in de ongevallenregistratie. De afgelopen jaren bleef het aantal geregistreerde ongevallen beperkt en op een constant laag niveau. Waarbij natuurlijk geldt dat ieder ongeval er één teveel is. De weg is ingericht als 30 km/uur-weg en voldoet aan de daarvoor geldende eisen. We delen wel het beeld van bewoners dat het zinvol is om de kruispunten op de Jonkheer Ramweg extra aandacht te geven. We gaan de kruispunten dit jaar opnieuw asfalteren waarbij de attentiewaarde van de kruispunten wordt verbeterd door een afwijkende kleur asfalt aan te brengen. We verwachten dat dit de veiligheid ten goede komt. Uit beschikbare snelheidsmetingen weten we dat er op de Jonkheer Ramweg soms (te) snel gereden wordt. Ook dat kan bijdragen aan een gevoel van onveiligheid. Om bewustwording te vergroten willen we de komende periode het gedrag van snelheidsovertreders beïnvloeden door het plaatsen van een snelheidsdisplay. Vorig jaar vroegen we de politie om de snelheid op de Jonkheer Ramweg te handhaven. De politie gaf toen aan geen aanleiding tot handhaving te zien: weinig ongevallen, relatief lage verkeersintensiteiten en een 30 km/uur-weg. Alle maatregelen die we kunnen treffen, stemmen we af met de hulpdiensten, zodat de toegankelijkheid voor hun voldoende geborgd is.

Vraag 2 – verkeersveiligheid: Uit de enquête blijkt dat er op verschillende wegen te hard wordt gereden (Jonkheer Ramweg, Provincialeweg). Herkent het college dit signaal en welke mogelijkheden ziet het om op de snelheid te handhaven?

Antwoord: We herkennen het signaal dat er op de Provincialeweg forse snelheidsovertredingen plaatsvinden. De in 2022 uitgevoerde aanpassing van de Provincialeweg leidde helaas niet tot een structureel veiligere situatie. Daarom startte de gemeente vorig jaar met een project om in overleg met omwonenden te komen tot een weginrichting die uitnodigt om minder hard te rijden. Dat project loopt nog. Snelheidshandhaving is altijd het sluitstuk van een traject om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen. Eerst willen we de weginrichting aanpakken en vervolgens kijken we of het nodig is handhaving in te zetten. Overigens plaatsten we begin dit jaar op de Provincialeweg een snelheidsdisplay om automobilisten bewust te maken van de gereden snelheid.

Vraag 3 – verkeersveiligheid: De gemeente heeft aangegeven in 2028 Houten weer als fietsstad van het jaar te willen. In Schalkwijk blijken diverse punten gevaarlijk te zijn voor fietsers (kruising Kanaaldijk Zuid en Schalkwijkseweg, Jonkheer Ramweg/Provincialeweg). Herkent het college dit en hoe neemt het deze signalen mee in het plan richting Fietsstad 2028?

Antwoord: We hebben inderdaad de ambitie om in 2028 opnieuw fietsgemeente van Nederland te worden. We zijn ons ervan bewust dat we daarvoor flinke stappen moeten zetten gericht op het verbeteren van de fietsveiligheid in het buitengebied. Daar zijn we al mee bezig, al is dat nog niet overal zichtbaar. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld aan de slag met de fietsvriendelijke inrichting van de Waalseweg in Tull en ’t Waal en volgend jaar begint de herinrichting van de Lekdijk waarbij de fietser centraal staat. Dit soort projecten vragen een lange voorbereidingstijd. Er moet nog een tandje bij. We hebben de gewenste verbeterpunten goed in beeld; de kruisingen Kanaaldijk-Zuid/Schalkwijkseweg en Jhr. Ramweg/Provincialeweg horen daar zeker bij. Helaas kunnen we niet alles tegelijk en spelen kosten en complexiteit een belangrijke rol. Bij complexe ingrepen is het wachten tot we werk met werk kunnen maken om de financiering rond te krijgen en onze middelen efficiënt in te zetten. Voorbeelden daarvan zijn kansen die zich voordoen bij de aanleg van nieuwe doorfietsroutes in het buitengebied en de ontwikkeling van woningbouw in de Grote Driehoek.

Vraag 4 – Inspraak in beleid van de gemeente: Schalkwijkers voelen zich niet voldoende betrokken bij beleid van de gemeente en geven aan weinig terugkoppeling te krijgen na inspraakavonden. Hoe wordt de terugkoppeling na zulke avonden momenteel gegeven en welke mogelijkheden tot verbetering ziet het college?

Antwoord: We zijn ons er van bewust dat bewoners van Schalkwijk zich meer betrokken willen voelen bij het gemeentelijk beleid. Dat is ook de reden dat in het collegeprogramma is opgenomen de inwoners uit het buitengebied meer stem te willen geven, met de dorpsvertegenwoordigers als belangrijke gesprekspartner. We blijven er alles aan doen dit blijvend te verbeteren. In het specifieke geval van de avonden over de Grote Driehoek geldt inderdaad dat het langer dan gewenst stil is geweest, naaste enkele updates in Schalkwijkse Berichten. Het proces in afstemming met de ontwikkelaar en het vertalen van de wensen van Schalkwijkers en de veranderende regelgeving en haalbaarheid rond woningbouw hebben hieraan bijgedragen. Inmiddels vinden we dat de plannen rijp zijn om met de Schalkwijkers te bespreken, in april organiseren we de volgende atelieravond. Dit is ook aangekondigd in Schalkwijkse Berichten. Het is begrijpelijk dat de deelnemers aan de enquête de lange doorlooptijd van dit project ongewenst vinden. Tegelijk is het zo dat we die extra tijd juist hebben benut om de inbreng vanuit het dorp zoveel mogelijk te vertalen in de plannen. Anderzijds horen we ook regelmatig terug dat mensen zich wel gehoord en gezien voelen. Ook gaan we de agenda voor het buitengebied samen met inwoners uit het buitengebied opstellen, in nauwe afstemming met de dorpsvertegenwoordigers.

Vraag 5 – woningbouw: Er is een breed gedeelde behoefte binnen Schalkwijk aan betaalbare woningen voor starters en senioren uit Schalkwijk. Hoe zorgt het college ervoor dat bij geplande nieuwbouw daadwerkelijk voor deze doelgroepen gebouwd wordt?

Antwoord: Dit blijft onverminderd onze inzet, waarbij ieder project weer zijn eigen dynamiek en context kent die van invloed zijn op het precieze woonprogramma. Het college voelt zich gesteund door de motie van de gemeenteraad bij de behandeling van ASV-1, waar het college is verzocht om:

  1. De ambities van betaalbare woningbouw uit het geldende gemeentelijke beleid als minimaal uitgangspunt te hanteren voor de ontwikkeling van de Grote Driehoek. En daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan ambitie 5 en 6 van de Woonvisie: kansen voor Schalkwijkse/Houtense starters bevorderen en woonbehoefte van ouderen faciliteren.
  2. Eventuele afwijking van het geldende beleid ter goedkeuring voor te leggen aan de raad (waarbij deze ten goede moeten komen aan de betaalbaarheid van woningen). Met name in de Grote Driehoek moet een substantiële hoeveelheid betaalbare woningen beschikbaar komen. Vanaf 1 maart 2024 is de starterslening beschikbaar, voor de koopwoningen tot en met € 390.000. Dit geldt voor de inwoners van gemeente Houten vanaf 18 jaar tot met 37 jaar die minimaal 1 jaar ingeschreven staan bij gemeente Houten en voor het eerst een woning kopen. Daarnaast kunnen op basis van de huisvestingsverordening inwoners van Schalkwijk voorrang krijgen bij sociale huurwoningen.

Vraag 6 – Woningbouw: Schalkwijkers geven aan het dorpse karakter van het dorp te waarderen. In dit kader zijn er kritische noten geplaatst bij het karakter van de nieuwbouw aan de Lagedijk. Hoe wordt in de nieuwbouwplannen, zoals de Grote Driehoek, gewaarborgd dat de bouwstijl en opzet van de wijk past bij het dorpse karakter?

Antwoord: Wat betreft de nieuwbouw aan de Lagedijk stelde de raad het beeldkwaliteitsplan (onderdeel van het bestemmingsplan ASV II) vast. Het stedenbouwkundig plan is uitwerking hiervan. De uitwerking vond plaats in overleg met de klankbordgroep, de provincie in het kader van het Werelderfgoed. Ook bij de Grote Driehoek wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan zal als basis dienen bij de architectonische uitwerking van de plannen. Op de informatieavonden van 14 november 2022 en 12 december 2022 is de wens voor ‘dorps bouwen’ duidelijk door de aanwezige Schalkwijkers kenbaar gemaakt. Dat wordt zoveel mogelijk vertaald in de plannen voor de Grote Driehoek.

Vraag 7 – veiligheid / drugsoverlast: In hoeverre wordt er structureel gecontroleerd op het gebruik van lege schuren voor drugsaanplant en drugsdealing in het buitengebied, bijvoorbeeld rondom de Lekdijk?

Antwoord: In de afgelopen 5 jaar deden we een aantal keren per jaar controles in het buitengebied om daar een beter beeld van het voorkomen van ondermijnende activiteiten te krijgen. De inzet richtte zich op bijgebouwen. Daarbij zijn nauwelijks ondermijnende activiteiten aangetroffen; wel veel situaties waarbij geconstateerd werd dat het bestemmingsplan, bouw- en milieuregelgeving werd overtreden. In het onlangs vastgestelde Integraal Veiligheidsprogramma 2024-2027 hebben we – op basis van onze ervaring in de afgelopen 5 jaar – ervoor gekozen om de focus meer te richten op bedrijventerreinen en worden minder algemene controles in het buitengebied gehouden. Dat laat onverlet dat wij elk signaal van mogelijke ondermijning in gemeente Houten beoordelen en inzet plegen waar nodig. Bij deze doen wij daarom ook weer een oproep aan iedereen – en in dit geval speciaal aan de inwoners van Schalkwijk – om signalen – hoe klein ook – bij de gemeente, de politie of meld misdaad anoniem te melden.

Vraag 8 – Dorpse karakter: Inwoners van Schalkwijk geven aan dat ze het dorpse karakter waarderen. In dat kader gaf 78% van de respondenten van de enquête aan voorstander te zijn van een beschermd dorpsgezicht. Hoe kijkt het college aan tegen het beschermen van het dorpsgezicht in Schalkwijk?

Antwoord: Wij delen deze wens van een meerderheid van de respondenten. Eerder heeft de gemeenteraad ook een motie aangenomen die ondermeer voor De Brink in Schalkwijk oproept een beschermd dorpsgezicht te realiseren. Ook in de vorig jaar vastgestelde Erfgoedvisie is dit opgenomen als Plusproject. Voor de uitvoering van deze Erfgoedvisie wordt elke 2 jaar een Uitvoeringsplan gemaakt dat voor de periode 2023 en 2024 gelijk met de Erfgoedvisie is vastgesteld. Voor 2025 en later zal wederom een Uitvoeringsplan worden opgesteld waarin het college kan kiezen ook een beschermde dorpsgezichten voor Schalkwijk op te nemen. Dit naast de Brink en ook het Weteringlint in Tull en ’t Waal. Bij het vaststellen van dit Uitvoeringsplan voor 2025 en 2026 zult u zeker worden betrokken.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter