Beantwoording vragen inzake afgevoerd agendapunt: aula begraafplaats

 In Schriftelijke vragen

Geachte heer Van Leeuwen,

Op 31 augustus 2009 ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO betreffende een aula op de begraafplaats Oud Wulven.

In het onderstaande beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1: Bent u het met ons van mening dat het afvoeren van onderwerpen dan wel het stellen van prioriteiten in beginsel een zaak van de raad is?

Antwoord:
De termijnagenda zien wij als een planningsinstrument ten behoeve van college en raad. Of een onderwerp ook daadwerkelijk gereed is voor behandeling door de raad zien we primair als een verantwoordelijkheid van het college. Uiteraard zullen wij als college verantwoording afleg-gen indien een planning niet blijkt te kunnen worden gehaald.

Vraag 2: Bent u het met ons van mening dat een gemeente als Houten over een volwaar-dige aula op de nieuwe begraafplaats zou moeten beschikken?

Antwoord:
Bij de ingebruikname van de nieuwe begraafplaats is destijds om diverse redenen besloten om vooralsnog niet over te gaan tot het bouwen van een aula, maar na vijf jaar te evalueren of deze noodzakelijk en haalbaar is. Volgens planning zou deze evaluatie uiterlijk in 2010 moeten plaatsvinden. Wij hadden deze evaluatie om redenen die in het volgende punt worden toege-licht, graag wat naar voren willen halen, maar dit blijkt om organisatorische capaciteitsredenen niet mogelijk. Vandaar dat de evaluatie nu in 2010 zal worden afgerond.

Vraag 3: Wat waren uw plannen m.b.t. het agendapunt: aula begraafplaats? Welke ambi-ties zouden daarin naar voren kunnen komen

Antwoord:
Op basis van de ervaringen met de begraafplaats in de afgelopen periode, zijn wij tot de vast-stelling gekomen dat het wenselijk is om een aantal aspecten in samenhang met elkaar nader tegen het licht te houden. Dit betreft onder meer de inrichting van de begraafplaats zelf, de ont-sluitingssituatie en daarmee samenhangende parkeersituatie en de ondersteunende voorzie-ningen, waaronder een aula-functie.

Om dit op een gedegen wijze te kunnen doen, is de inzet en capaciteit van verschillende afde-lingen binnen de gemeente gewenst, alsmede overleg met mogelijke externe belanghebben-den. Vanwege het grote aantal beleidsonderwerpen dat op het bord van de organisatie ligt, is besloten dit onderwerp een wat mindere prioriteit toe te kennen en door te schuiven naar 2010, zoals ook oorspronkelijk de planning was.

Vraag 4: Gelet op de verkiezingen worden voorziene “heikele” onderwerpen niet meer geagendeerd. Bent u met ons van mening dat dit een onderwerp is wat niet in deze cate-gorie valt?

Antwoord:
Zoals hierboven uiteengezet is het onderwerp om redenen van de beschikbare capaciteit door-geschoven naar 2010. Wij verwachten niet op voorhand dat dit onderwerp politiek gevoelig is, maar dit is uiteraard ook een beoordeling van de raad. Het al dan niet politiek gevoelig zijn is voor ons in ieder geval géén reden voor dit doorschuiven, dat heeft alleen met capaciteit te maken.

Vraag 5: Is er, gelet op bovenstaande, ruimte voor agendering voor de verkiezing?

Antwoord:
Gelet op de werkbelasting in de betreffende afdelingen, verwachten wij niet dat de noodzakelij-ke werkzaamheden, waaronder de evaluatie, nog dit jaar afgerond kunnen worden. Agendering voor de verkiezingen achten wij daarom dan ook zeker niet mogelijk.

Vraag 6: Bent u bereid in uw voorstel(len), voor zover al niet gedaan, (nogmaals) te kijken naar voorzieningen (een aarden wal bijvoorbeeld) om geluidsoverlast van het naastgele-gen voetbalcomplex te minimaliseren?

Antwoord:
Hiervoor zijn al eerder nadere afspraken gemaakt. Natuurlijk zullen wij dit onderwerp ook mee-nemen in de evaluatie van het gebruik van de begraafplaats.

Een afschrift van deze brief wordt toegezonden aan de leden van de raad.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter